ประชุมการจัดการภัยพิบัติสำหรับวิกฤตของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของโครงสร้างพื้นฐาน

  
     มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จัดประชุมการจัดการภัยพิบัติสำหรับวิกฤตของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของโครงสร้างพื้นฐาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการเตรียมพร้อมระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในระดับพื้นที่
คณะวิศวกรรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมภาคีที่เกี่ยวข้อง จัดการประชุมการจัดการภัยพิบัติสำหรับวิกฤตของโลจิสติกส์และโซ่อุปทานของโครงสร้างพื้นฐาน ณ โรงแรมโลตัส ปางสวนแก้ว อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
นายอรรฆพจน์ พึ่งไชย รองหัวหน้าหน่วยวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า เมื่อปี 2554 ประเทศไทยประสบกับมหาอุทกภัยตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2554 ถึงเดือนมกราคม 2555 ทำให้ราษฎร 12 ล้าน 8 แสนคน ได้รับผลกระทบ ธนาคารโลกประเมินความเสียหายเป็นมูลค่าสูงถึง 1.44 ล้านล้านบาท ประกอบกับสภาพภูมิอากาศปัจจุบันได้มีการเปลี่ยนแปลงไปมาก ภัยธรรมชาติเกิดบ่อยครั้ง จึงมีความจำเป็นที่ทุกภาคส่วนต้องถอดบทเรียนจากปี 2554 เพื่อนำไปสู่การวางแผนตั้งรับ โดยการประชุมครั้งนี้ เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยผลกระทบภัยพิบัติต่อโครงสร้างพื้นฐาน ซึ่งปฏิเสธไม่ได้ว่า หากเกิดภัยพิบัติแล้วโครงสร้างพื้นฐานทุกประการจะได้รับผลกระทบไปด้วย ทั้งนี้ วัตถุประสงค์ประการหนึ่ง คือ เป็นการร่วมระดมกันออกแบบระบบป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยในชุมชน นำองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้จริง อันจะเป็นแนวทางป้องกันแก้ไขปัญหาอุทกภัยระดับจังหวัด เพื่อส่งต่อไปยังระดับประเทศ เพื่อวางแนวทางบริหารจัดการต่อไป
รองหัวหน้าหน่วยวิจัยการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศและโครงสร้างพื้นฐาน คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า อย่างไรก็ตาม ภาคเหนือ ยังเป็นพื้นที่เปราะบาง เสี่ยงต่อการเกิดภัยธรรมชาติ การวางแผนและการจัดการอย่างเป็นรูปธรรมเท่านั้น จึงจะสามารถทำให้มีเกราะป้องกันภัยธรรมชาติต่างๆ ได้
 
14 สิงหาคม 2557 , 16:45 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่