เวทีเสวนาเรื่องการพัฒนาทักษะภาษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน

  
     สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ จัดเวทีเสวนาเรื่องการพัฒนาทักษะภาษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในพิธีเปิดเวทีเสวนาเรื่องการพัฒนาทักษะภาษา เพื่อก้าวสู่ประชาคมอาเซียน ณ ห้องประชุมส่วนเทคนิค สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ทั้งนี้เพื่อเตรียมพร้อมประชาชนและบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ในการเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 โดยกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 และสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้จัดสรรงบประมาณให้สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมดังกล่าว โดยเชิญตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กลุ่มผู้ฟังรายการ อาสาสมัครประชาสัมพันธ์ประจำหมู่บ้านและชุมชน มาร่วมพัฒนาความรู้เรื่องอาเซียนเพื่อต่อยอด พร้อมฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดยเชิญนางสาวพิสัญชนา เพียงพจนนารถ หัวหน้าฝ่ายบริหาร ภาษาสถาบันมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พร้อมนายวอร์เตอร์ แรนเดอร์ สติชเชอร์ จากรายการ Helping Hand สวท.เชียงใหม่ มาร่วมให้ความรู้แก่ผู้เข้าร่วมอบรม เพื่อเรียนรู้ทักษะภาษา
ก่อนหน้านี้สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ยังได้จัด โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยนำผู้ประกอบการและบุคลากรที่ผ่านการคัดเลือกรอบที่ 1 ไปศึกษาดูงานเส้นทางการค้าการลงทุนเส้นทางเชื่อมโยงสู่สี่แยกอินโดจีน เชียงใหม่ ซึ่งสามารถสร้างเครือข่ายโดยนำอัตลักษณ์ล้านนา ก่อให้เกิดแนวคิดทางการตลาดไปพัฒนาสินค้ารองรับประชาคมอาเซียนได้
 
15 สิงหาคม 2557 , 11:56 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่