ประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ

  
     สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจัดประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะสั้นและระยะกลางที่จังหวัดเชียงใหม่
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการประชุมเพื่อรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะสั้นและระยะกลาง ณ โรงแรมเซ็นทาราดวงตะวัน จังหวัดเชียงใหม่ จากการที่สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยสำนักงานประสานการจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ได้จัดทำร่างแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2556-2593 อยู่ระหว่างการนำเสนอต่อคณะกรรมการนโยบายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติพิจารณาให้ความเห็นชอบก่อนนำเสนอต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป เพื่อให้แนวทางการดำเนินงานในแต่ละยุทธศาสตร์ของแผนแม่บทถูกขับเคลื่อนไปสู่การปฏิบัติจริงอย่างเหมาะสม ถูกต้อง ชัดเจน จึงได้จัดทำแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติ ระยะสั้นและระยะกลาง โดยใช้แนวทางดำเนินงานในแผนแม่บทฉบับร่างเป็นแนวทางตั้งต้นในการเริ่มกำหนดแผนปฏิบัติการ โดยนางสาวภัทรทิพา ศันสยะวิชัย ผู้อำนวยการกลุ่มนโยบายและยุทธศาสตร์ สำนักงานประสานการจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศในสังกัดสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมกล่าวว่า การประชุมรับฟังความคิดเห็นต่อกรอบแผนปฏิบัติการครั้งที่สอง หลังจากจัดครั้งแรกไปแล้วเมื่อเดือนพฤษภาคม 2557 โดยจะนำความคิดเห็นจากผู้เข้าร่วมการจัดประชุม นำเสนอร่างแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การจัดการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศแห่งชาติระยะสั้น และระยะกลาง
สำหรับการประชุมรับฟังความคิดเห็นครั้งแรกมีความเห็นร่วมกันว่าประเด็นสำคัญที่ต้องดำเนินการเพื่อนำไปสู่การปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 3 อันดับแรกคือ การสนับสนุนบทบาทของชุมชนในการสงวนรักษาอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้และระบบนิเวศ การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรทั้งภาครัฐ เอกชน ท้องถิ่นและชุมชน การคุ้มครองพื้นที่ที่เหมาะสมทางการเกษตร โดยกำหนดเขตพัฒนาพื้นที่สำหรับปลูกพืชอาหารและพืชพลังงาน และการประมง ดำเนินการไปสู่สังคมคาร์บอนต่ำ ลดการเผาในกระบวนการผลิตสินค้าเกษตร สร้างจิตสำนึกลดปริมาณขยะตามหลัก 3 Rs และพัฒนาระบบขนส่งมวลชน
 
15 สิงหาคม 2557 , 17:24 น. , อ่าน 1155  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่