ประชาชนจำนวนมากร่วมงานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ที่วัดหางดง อำเภอฮอด เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล

  
     ประชาชนจำนวนมากร่วมงานโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ที่วัดหางดง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศล และสร้างความรักความสามัคคี คืนความสุขให้ประชาชน
พันเอกโกศล ประทุมชาติ รองผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานในพิธีเปิดงานโครงการแผ่นดินธรรมแผ่นดินทอง ณ วัดหางดง ตำบลหางดง อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ท่ามกลางตัวแทนทุกภาคส่วนและประชาชนร่วมงานจำนวนมาก โครงการดังกล่าวเป็นการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมของคนในชุมชนและสังคม ซึ่งเป็นรากฐานในการขับเคลื่อนประเทศชาติ ไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนอย่างแท้จริง อันจะนำไปสู่ความสงบสุขของสังคม เป็นเครื่องป้องกันสังคมจากปัญหาต่าง ๆ ทั้งปัญหาเศรษฐกิจ ยาเสพติด และการขาดความสามัคคีของคนในชาติ ซึ่งการปลูกฝังค่านิยมให้กับเยาวชน และประชาชนทั่วไป นับเป็นสิ่งสำคัญ ดังนั้น บ้าน วัด โรงเรียน จึงมีความสำคัญที่จะช่วยปลูกฝังค่านิยมให้กับเยาวชนและประชาชน กิจกรรมดังกล่าวยังเป็นการแสดงพลังแห่งความจงรักภักดีต่อพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ทุกพระองค์ เพื่อถวายแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองในฐานะพสกนิกรไทย ในการร่วมกันปลูกฝังค่านิยมให้แก่เยาวชนและประชาชนทั่วไปเพื่อความสงบของแผ่นดินและความสุขคนทุกคนในชาติ โดยใช้คุณธรรมนำในการดำรงชีวิต
 
26 สิงหาคม 2557 , 17:29 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่