ความคืบหน้าการออกแบบกระเช้าลอยฟ้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดอยปุย ดอยผาดำ เบื้องต้นได้ข้อสรุปจัดทำสถานีแล้ว 4 สถานี

  
     ความคืบหน้าการออกแบบกระเช้าลอยฟ้าเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดอยปุย ดอยผาดำ เบื้องต้นได้ข้อสรุปจัดทำสถานีแล้ว 4 สถานี ที่เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี บ้านโป่ง ดอยปุยและดอยผาดำ
นายอดุลย์ อิสลาม ตัวแทน บริษัทที่ปรึกษาโครงการบริษัทเทสโก้ จำกัด กล่าวถึงความคืบหน้าโครงการศึกษาสำรวจและออกแบบกระเช้าลอยฟ้า เชื่อมโยงเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี ดอยปุย ดอยผาดำ โดยได้ศึกษา 3 ด้าน คือด้านวิศวกรรม ด้านผลกระทบสิ่งแวดล้อม การประชาสัมพันธ์และการมีส่วนร่วม สำหรับด้านวิศวกรรม ได้ข้อสรุป แนวเส้นทางกระเช้า ว่าเส้นทางที่เหมาะสมคือเส้นทางเชื่อมเชียงใหม่ไนท์ซาฟารี เบี่ยงซ้ายเส้นทางบ้านทุ่งโป่ง 1 สถานี ดอยปุย 1 สถานีและสถานีดอยผาดำ ระยะทาง 19.2 กิโลเมตร ทั้ง 4 สถานีหลีกเลี่ยงเส้นทางที่กระทบธรรมชาติ ขณะนี้กำหนดแล้วเสร็จแล้ว ลำดับต่อไปเป็นขั้นตอนออกแบบสถานี ออกซ้ายของเส้นทาง หากมองจากถนนเลียบคันคลอง จะมีสันเขาบังไม่กระทบวัดพระธาตุดอยสุเทพ โดยที่สถานีเชียงใหม่ไนท์ซาฟารีจะเป็นพื้นที่กว้าง มีทั้งที่จอดรถและโรงจอดเก็บกระเช้า สถานีที่ 2 บ้านทุ่งโป่ง มีสถานีให้นักท่องเที่ยวได้ขึ้น-ลง ชมทัศนียภาพ สถานีที่ 3 บ้านดอยปุย ให้พื้นที่เล็กที่สุด ให้ได้ขึ้น-ลง ลงพื้นที่ดอยปุย และสถานีสุดท้ายสถานีดอยผาดำ เป็นจุดจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสาร ขั้นตอนต่อไปจะเข้าสู่การออกแบบรายละเอียด
สำหรับ การประชาสัมพันธ์ชี้แจงการมีส่วนร่วมของประชาชน ได้ดำเนินการระหว่างเดือนพฤษภาคมถึงเดือนสิงหาคม 2557 โดยได้นำเสนอความก้าวหน้า ประชาสัมพันธ์ให้ทุกอำเภอครบถ้วนแล้ว ส่วนการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้รวบรวมข้อมูลแล้ว อยู่ระหว่างประเมินผลกระทบ สิ่งแวดล้อมเพื่อตรวจสอบ นำไปสู่แผนปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม เพื่อขอเสนออนุมัติโครงการ ขณะนี้กำลังจัดทำร่างรายงานฉบับสมบูรณ์
 
27 สิงหาคม 2557 , 17:05 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่