คณะการสื่อสารมวลชน มช จัดพิธีทำบุญครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะและ ครบรอบ 50 ปีภาควิชาการสื่อสารมวลชน

  
     คณะการสื่อสารฯ มช. จัดพิธีทำบุญครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะและ ครบรอบ 50 ปีภาควิชาการสื่อสารมวลชน พร้อมจัดเสวนา “50 ปี สื่อสารมวลชน มช. จาก Analog สู่ Digital”
ดร. จิรพร วิทยศักดิ์พันธุ์ คณบดีคณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เปิดเผยว่า คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กำหนดจัดพิธีทำบุญวันคล้ายวันสถาปนา เนื่องในโอกาสครบรอบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะและ ครบรอบ 50 ปีภาควิชาการสื่อสารมวลชน ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 คณะการสื่อสารมวลชน เพื่อความเป็นสิริมงคล และเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหารมหาวิทยาลัย ผู้บริหารส่วนงานต่างๆ คณาจารย์ บุคลากร นักศึกษา และศิษย์เก่า ตลอดจนผู้มีคุณูปการต่อคณะการสื่อสารมวลชน โดยภายในงานจัดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ เริ่มด้วยพิธีทางศาสนาเพื่อความเป็นสิริมงคล พิธีมอบโล่รางวัลแก่ศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี2557 จำนวน 5 ท่าน ได้แก่ นายนภันต์ เสวิกุล พลอากาศโทมณฑล สัชฌุกร นางวีณา ภัทรประสิทธิ์ นางจารุณี ตันติเวชวุฒิกุล นายณัฐศักดิ์ ท้าวอุดม และพิธีมอบโล่รางวัลแก่บุคลากรดีเด่น ประจำปี 2557 และปิดท้ายภาคเช้าด้วยกิจกรรม “เรื่องเล่าชาวแมสคอม” ซึ่งเป็นการถ่ายทอดประสบการณ์จากรุ่นพี่สู่รุ่นน้อง หลังจากนั้นในช่วงบ่าย มีการเสวนา หัวข้อ “50 ปี สื่อสารมวลชน มช. จาก Analog สู่ Digital” เพื่อเปิดโอกาสให้แก่ภาคธุรกิจเอกชน และประชาชนผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วมรับฟัง ปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “นโยบายมหาวิทยาลัยสู่การเป็น Digital University” เปิดการเสวนา โดย รศ.ดร.ถนอมพร เลาหะจรัสแสง ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ผู้แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่) ซึ่งกล่าวว่ามหาวิทยาลัยเน้นในการนำเทคโนโลยีต่างๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อการเรียนการสอน จากนั้น มีการเสวนาโดยวิทยากรผู้มีชื่อเสียงในแวดวงสื่อสารมวลชน โดยนางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่
 
27 สิงหาคม 2557 , 20:57 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่