เสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ 50 ปี สื่อสารมวลชน มช. จาก Analog สู่ Digital

  
     นักวิชาการและผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ 50 ปี สื่อสารมวลชน มช. จาก Analog สู่ Digital มองอนาคตสื่อมวลชนในยุคเปลี่ยนผ่าน
ในการเสวนา หัวข้อ “50 ปี สื่อสารมวลชน มช. จาก Analog สู่ Digital” ในโอกาสครบ 9 ปี วันคล้ายวันสถาปนาคณะและ ครบรอบ 50 ปีภาควิชาการสื่อสารมวลชน ณ ห้องประชุม 2301 ชั้น 3 คณะการสื่อสารมวลชน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นางสาวสุภิญญา กลางณรงค์ กรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคม (กสทช.) กล่าวว่า ขณะนี้อยู่ในยุครอยต่อของการเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิตอล และเปลี่ยนจากระบบการผูกขาดมาเป็นการเปิดเสรี เพื่อเป็นตัวเลือกใหม่ๆเป็นทางเลือกให้กับประชาชนมากขึ้น
นายอดิศักดิ์ ลิมปรุ่งพัฒนกิจ กรรมการผู้อำนวยการ บริษัท เนชั่น บรอดแคสติ้ง คอร์เปอเรชั่น จำกัด กล่าวว่า การเปลี่ยนผ่านจากยุคอนาล็อกสู่ยุคดิจิตอล ส่งผลต่ออนาคตของวงการหนังสือพิมพ์ ซึ่งคนทำหนังสือพิมพ์เริ่มตื่นตระหนกว่าอนาคต หนังสือพิมพ์จะอยู่ได้อีกกี่ปี ซึ่งตนมองว่าหนังสือพิมพ์ยังอยู่ได้ในอีก 3 ปี แต่ต้องปรับตัวเพราะอยู่ในภาวะวิกฤติที่รายได้จากการโฆษณาจะหายไปเกินครึ่ง ทำให้หนังสือพิมพ์ยักษ์ใหญ่เริ่มปรับตัวในการเข้ามาสู่ทีวีดิจิตอล เพื่อให้มีสื่อในมือที่หลากหลายมากขึ้น ขณะที่สื่อโทรทัศน์จะมีอิทธิพลมากขึ้น สัดส่วนโฆษณาในโทรทัศน์จะเพิ่มขึ้นเป็น 70 % เนื่องจากมีเนื้อหาที่หลากหลาย
นายณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกิตติมศักดิ์หอการค้าจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า สื่อมีบทบาทอย่างมากในยุคปัจจุบัน ซึ่งการเรียนในด้านการสื่อสารมวลชน สามารถทำงานในอาชีพที่หลากหลาย ยิ่งสื่อในยุคดิจิตอลทำให้มีพื้นที่ในการทำงานเพิ่มขึ้น ทั้งนี้ทั้งนั้นนักศึกษาจะต้องเรียนรู้ศาสตร์ต่างๆ และมีความรู้ในหลายๆด้านไม่ใช่เฉพาะด้านอีกต่อไป
ขณะที่อาจารย์ ดร.จิรพร กล่าวว่า คณะการสื่อสารมวลชน เดิมเป็นภาควิชาการสื่อสารมวลชน สังกัดคณะมนุษยศาสตร์ ก่อตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2507 และได้รับการสถาปนาเป็นคณะในกำกับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 27 สิงหาคม 2548 ปัจจุบัน คณะการสื่อสารมวลชน เปิดสอนตามหลักสูตรปริญญาตรี ศิลปศาสตร์บัณฑิต โดยแบ่งเป็น 5 แขนงวิชาได้แก่ - แขนงวิชาวิทยุโทรทัศน์และวิทยุกระจายเสียง - แขนงวิชาการประชาสัมพันธ์และการโฆษณา - แขนงวิชาหนังสือพิมพ์และนิตยสาร - แขนงวิชาสื่อสารการแสดง - แขนงวิชาสื่อใหม่ นอกจากการเปิดสอนตามหลักสูตรปริญญาตรีทั้ง 5 แขนงวิชาดังกล่าวแล้ว ล่าสุด ทางคณะได้เปิดสอนหลักสูตร 2 ปริญญา เศรษฐศาสตรบัณฑิตและศิลปศาสตรบัณฑิต (การสื่อสารมวลชน) ซึ่งเป็นหลักสูตร 2 ปริญญา หลักสูตรแรกของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และยังเตรียมปรับหลักสูตรใหม่ ในปีการศึกษา 2558 ให้สอดคล้องกับสังคมในยุคดิจิตอลเพื่อให้นักศึกษาสามารถมีความรู้ความสามารถรอบด้าน (multitasking) นอกจากนี้คณะการสื่อสารมวลชนยังเปิดสอนระดับปริญญาโท สาขาการสื่อสารศึกษา พร้อมทั้งมีโครงการที่จะเปิดสอนระดับปริญญาโทหลักสูตรร่วมอีกหลายสาขา เช่น สาขาสื่อสารสุขภาพ สาขาสื่อสารการตลาด สาขาสื่อสารการเมือง และสาขาสื่อสารเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น ทั้งนี้คณะการสื่อสารมวลชนได้ปฏิบัติหน้าที่ ตามพันธกิจหลักทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อย่างครบถ้วนได้แก่ด้านการเรียนการสอน การวิจัย การให้บริการวิชาการแก่ชุมชนและการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม
 
27 สิงหาคม 2557 , 21:04 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่