ป้ายเคาน์เตอร์บริการ ตามโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่

  
     ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ส่งมอบป้ายเคาน์เตอร์บริการ ตามโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่แก่ปลัดจังหวัดเพื่อนำไปส่งมอบให้ทั้ง 25 อำเภอเพื่อเปิดจุดบริการประชาชนในพื้นที่
ที่ห้องประชุมเอนกประสงค์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา จังหวัดเชียงใหม่ นายสุริยะ ประสาทบัณทิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ มอบป้ายเคาน์เตอร์บริการ ตามโครงการส่งเสริมความรู้เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงานนอกระบบจังหวัดเชียงใหม่ แก่นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เพื่อส่งมอบให้กับนายอำเภอทั้ง 25 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ นางสาวทัศนีย์ นนทจิต ประกันสังคมจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่าจากการที่สำนักงานประกันสังคม กระทรวงแรงงาน ได้รับมอบหมายให้รณรงค์ส่งเสริมให้แรงงนอกระบบ ซึ่งมีอาชีพอิสระ เช่น เกษตรกร ค้าขาย รับจ้างทั่วไป ขับรถรับจ้าง ช่างเสริมสวย เป็นต้น ได้สมัครใจเข้าเป็นสมาชิกกองทุนประกันสังคม เป็นผู้ประกันตนตามมาตรา 40 โดยจ่ายเงินสมทบเดือนละ 200 บาท รัฐบาลอุดหนุนเดือนละ 150 บาท เพื่อเก็บออมเป็นเงินบำนาญชราภาพ ซึ่งจะเป็นการส่งเสริมให้ประชานชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นอย่างยั่งยืน เพื่อการให้บริการที่สะดวก รวดเร็ว และเพื่อเป็นการสร้างแรงจูงใจให้แรงงานนอกระบบเข้าสู่ระบบประกันสังคมมากขึ้น กระทรวงแรงงานจึงประสานกระทรวงมหาดไทย สนับสนุนการดำเนินงานประกันสังคมตามมาตรา 40 ทุกอำเภอ และให้กำหนดจุดพบปะและบริการงานประกันสังคมระดับอำเภอ หรืองานอื่นๆ อันจะเป็นประโยชน์แก่ประชาชน โดยมอบหมายให้ปลัดอำเภอ หรือเจ้าหน้าที่ปกครอง เป็นผู้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่สำนักงานประกันสังคมเพื่อให้บริการ เป็นการบูรณาการให้ความช่วยเหลือ อำนวยความสะดวกแก่ประชาชน
ในระยะต่อไป ปลัดจังหวัดเชียงใหม่จะมอบป้ายดังกล่าวให้แก่นายอำเภอนำไปติดตั้งที่อำเภอ เพื่อเป็นจุดสังเกตให้ประชาชน หากพบเห็นป้ายดังกล่าวจะสามารถติดต่อขอใช้บริการได้ตามสิทธิทุกอำเภอ
 
28 สิงหาคม 2557 , 10:54 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่