เชียงใหม่ ขยายเวลาการเสนอตัวเพื่อให้ผู้สนใจเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติออกไปจนถึงวันที่ 2 กันยายน

  
     คณะกรรมการสรรหาจังหวัดเชียงใหม่ ขยายเวลาการเสนอตัวเพื่อให้ผู้สนใจเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติออกไปจนถึงวันที่ 2 กันยายน 2557
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เปิดเผยว่า หลังจากเปิดรับสมัครเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติ ที่จังหวัดเชียงใหม่มีผู้สมัครทั้งสิ้น 38 คน ล่าสุด คณะกรรมการสรรหาได้ประชุมกันได้ข้อตกลงว่า จะขยายระยะเวลาการเสนอตัวเพื่อให้คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาคัดเลือกเพื่อเสนอชื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติออกไปจนถึงวันที่ 2 กันยายน 2557 จึงขอประชาสัมพันธ์เชิญชวนบุคคลที่มีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดเชียงใหม่ และมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา 28 และ 29 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช 2557 ที่ประสงค์จะเข้ารับการคัดเลือกในฐานะตัวแทนของจังหวัดเชียงใหม่ ยื่นเอกสารเพื่อเสนอตัวให้คณะกรรมการสรรหาประจำจังหวัดเชียงใหม่พิจารณาคัดเลือก พร้อมหลักฐาน แนบประวัติส่วนตัวและวิสัยทัศน์ความยาวไม่เกินหน้ากระดาษ A4 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงเวลา 16.30 น.ของวันที่ 2 กันยายน 2557 โดยไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยคณะกรรมการสรรหาจะคัดให้เหลือ 5 คน เพื่อส่งให้คณะรักษาความสงบแห่งชาติคัดเลือกเหลือเพียงจังหวัดละ 1 คน
สำหรับผู้สนใจสามารถดูรายละเอียดและดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ www.ect.go.th หรือติดต่อขอรับเอกสารได้ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเชียงใหม่ หรือโทรศัพท์หมายเลข 0-5311-2347-8 ต่อ 202
 
28 สิงหาคม 2557 , 16:01 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่