จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมรับรองมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยสดร่วง เพื่อให้เป็นมาตรฐาน และเป็นธรรมกับเกษตรกร

  
     คณะกรรมการรับรองมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไย จังหวัดเชียงใหม่ เตรียมรับรองมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยสดร่วง เพื่อให้เป็นมาตรฐาน และเป็นธรรมกับเกษตรกร
นายสุรชัย สังข์ศรีแก้ว หัวหน้าศูนย์ชั่งตวงวัดภาคเหนือ เชียงใหม่ เปิดเผยว่าจังหวัดเชียงใหม่ได้แต่งตั้งคณะกรรมการรับรองมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยสดร่วง ทำหน้าที่กำหนดมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยสดร่วงให้สอดคล้องกับข้อเท็จจริงของสภาพตลาดและเป็นที่ยอมรับทั้งเกษตรกรและผู้ประกอบการ เพื่อให้เกษตรกรได้รับความเป็นธรรมจากการขายลำไยสดร่วง และมีความมั่นใจว่าระบบการับซื้อสินค้าเกษตรระหว่างเกษตรกรและผู้รับซื้อมีความยุติธรรม เพื่อให้การซื้อขายลำไยมีมาตรฐานความเที่ยงตรงในการคัดขนาดลำไยตามเกณฑ์และได้รับการยอมรับทั้งเกษตรกรและผู้รับซื้อ โดยมอบหมายให้ทางศูนย์ชั่งตวงวัดเป็นผู้จัดทำโครงการ โดยเครื่องคัดขนาดลำไยที่ได้มาตรฐาน คือ ตะแกรงร่อนที่มีรูตะแกรงขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2.7 เซนติเมตร และ 2.0 เซนติเมตร ที่ใช้สำหรับคัดขนาดลำไย เกรด AA, A, B และเกรด C ตามลำดับ
จังหวัดเชียงใหม่เป็นแหล่งผลิตลำไยอันดับหนึ่งของประเทศไทย โดยผลผลิตในแต่ละปี ประมาณ 293,221 ตัน มีจำนวนเกษตรกรผู้ปลูกลำไยประมาณ 45,367 คน สัดส่วนของลำไยสดร่วงที่ส่งเข้าสู่โรงงานแปรรูปอบแห้งจึงมีความสำคัญอย่างมากกับเกษตรกรและเศรษฐกิจของจังหวัด แต่ที่ผ่านมามีการร้องเรียนจากเกษตรกรเรื่องเครื่องคัดขนาดลำไยสดร่วงไม่มีมาตรฐาน และมีการเอารัดเอาเปรียบเกษตรกร จึงได้มีมาตรการรับรองมาตรฐานเครื่องคัดขนาดลำไยสดร่วงขึ้นดังกล่าว
 
30 สิงหาคม 2557 , 17:47 น. , อ่าน 1312  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่