โครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน

  
     กำนัน ผู้ใหญ่บ้านกว่าพันคนร่วมโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ที่จังหวัดเชียงใหม่
นายสถาพร ศิริภักดี รองอธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ การปฏิบัติหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ณ ข่วงประตูท่าแพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ มีกำนัน ผู้ใหญ่บ้านร่วมงานกว่าพันคน กิจกรรมดังกล่าวเพื่อสนับสนุนนโยบาย ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ ในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ และคืนความสุขให้ประชาชน ส่งเสริมให้เกิดความสามัคคีของคนในชาติ โดยมีกำนันผู้ใหญ่บ้านเป็นผู้สนับสนุน สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับกำนันผู้ใหญ่บ้าน ทำให้ประชาชนตระหนักถึงความสำคัญในบทบาทและอำนาจหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน เผยแพร่ความรู้ และวิทยาการใหม่ๆ ให้เข้าถึงชุมชนให้มากขึ้น สร้างความสุขและรอยยิ้มให้กับประชาชน กิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้น 2 วัน ระหว่าง 30-31 สิงหาคมนี้ กิจกรรมประกอบด้วย การให้ความรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกำนันผู้ใหญ่บ้าน ผ่านระบบทัชสกรีน สื่อสารให้ประชาชนรับทราบข้อมูลในรูปแบบที่ทันสมัย เข้าถึงง่าย สามารถแสดงความคิดเห็นผ่านระบบ Idea Frow การประกวดสุนทรพจน์ ระดับมัธยมศึกษา ตอนปลาย ในหัวข้อ “กำนันผู้ใหญ่บ้านมีบทบาทอย่างไร กับความสามัคคีปรองดองของลูกบ้านและคนในชาติ” การจัดแสดงดนตรี มายากล เล่นเกมส์ตอบปัญหา การจัดให้มีมาสคอต ผู้ใหญ่บ้านจริงใจ สามัคคี และกำนันใจดี ปรองดอง เป็นต้น
กำนันผู้ใหญ่บ้านถือกำเนิดตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ 5 เป็นตำแหน่งที่อยู่คู่กับการปกครองของสังคมไทยอย่างต่อเนื่อง 122 ปี มีหน้าที่เป็นหัวหน้าราษฎร ช่วยเหลือนายอำเภอ รักษาความสงบเรียบร้อยอำนวยความเป็นธรรม ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่กฎหมายกำหนด รวมทั้งเป็นผู้ดูแลความเป็นอยู่ทุกข์สุขของราษฎร ที่สำคัญยังเป็นกลไกในการขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาล ภารกิจของกระทรวงมหาดไทย ในพื้นที่ตำบลหมู่บ้าน เป็นหน่วยงานปกครองระดับฐานรากที่เป็นจุดเชื่อมโยงสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน ในการยึดโยงสถาบันชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ หลอมรวมประชาชนให้มีความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน
 
30 สิงหาคม 2557 , 17:48 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่