มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดคาราวานเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมเชียงใหม่สู่ประชาคมอาเซียน

  
    มหาวิทยาลัยแม่โจ้ จัดคาราวานเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมเชียงใหม่สู่ประชาคมอาเซียน “เปิดการค้าเสรีอาเซียนปิดธุรกิจเสี่ยงอบายมุข หยุดนำเข้าเหล้า-บุหรี่ ”
ศูนย์กิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยแม่โจ้ มหาวิทยาลัยแม่โจ้จัดโครงการคาราวานเสริมสร้างสุขภาวะองค์รวมเชียงใหม่สู่ประชาคมอาเซียน “เปิดการค้าเสรีอาเซียนปิดธุรกิจเสี่ยงอบายมุข หยุดนำเข้าเหล้า-บุหรี่ ” ห้องประชุมอาคมกาญจนประโชติ อาคารอำนวยยศสุข มหาวิทยาลัยแม่โจ้ โดยมีอาจารย์กฤษดา ภักดี รองอธิการบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้เป็นประธานการเปิดงานเพื่อรณรงค์การขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสร้างสุขภาวะองค์รวมของเชียงใหม่ เมื่อมีการเปิดการค้าเสรีอาเซียนจะต้องปราศจากอบายมุขเข้าสู่ในประเทศทุกรูปแบบ มีพลังจากนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่เป็นแกนนำในการรณรงค์และสื่อสารทางสังคม โดยมีผู้แทนจากสถาบันการศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ ภายใต้การขับเคลื่อนของเครือข่ายองค์กรนักศึกษาในจังหวัดเชียงใหม่ หรือ SUNC (ซันซี) จากข้อมูลรายการภาวะโรคและการบาดเจ็บของประชากรไทย พบว่า คนไทยเสียชีวิตจาการดื่มสุราประมาณปีละ 26,000 คน นอกจากนี้ยังพบนักดื่มหน้าใหม่ปีละ 250,000 คน กลุ่มเยาวชนนักดื่มหน้าใหม่เหล่านี้จะเป็นลูกค้าของกลุ่มธุรกิจเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในระยะยาว มีโอกาสติดเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ถึงร้อยละ 70 และเกิดปัญหาอย่างต่อเนื่อง อาทิ อุบัติเหตุ พิการ ท้องไม่พร้อม โรคติดเชื้อทางเพศสัมพันธ์ ที่ผ่านพบว่าเยาวชนสามารถเข้าถึงเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ถูกต้องตามกฎหมายมากกว่า 500,000 แห่ง และสามารถเดินทางไปซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ได้ในระยะเวลาไม่เกิน 4 นาที เมื่อมีการเปิดประชาคมอาเซียนจะทำให้เกิดการเคลื่อนย้ายสินค้าไปมาระหว่างภูมิภาคมากขึ้น อาจจะมีการลักลับการขนสินค้าประเภทเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่เข้ามาในประเทศไทยผ่านทางชายแดนมากยิ่งขึ้น และสามารถซื้อเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ในราคาที่ถูกลง
นายวิษณุพงษ์ ตระการศุภกร รองประธานเครือข่ายองค์การนักศึกษาจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า ขณะนี้ทางเครือข่ายฯ ได้ผนึกกำลังในการสื่อสารและประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนแก่นักศึกษาในแต่ละแห่ง เพื่อเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจประเทศเพื่อนบ้าน และให้ความรู้เกี่ยวกับโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดเพื่อให้ความรู้และเตรียมตัวก่อนที่จะก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยจะจัดกิจกรรม Road Show รณรงค์ในสถาบันการศึกษาทั้ง 10 แห่งอีกด้วย
ขณะที่นายกรกช ไชยวงศ์ ตัวแทนเครือข่ายป้องกันปัญหาจากเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และสารเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า เครื่องดื่มแอลกอฮอล์และบุหรี่ ซึ่งเป็นสินค้าที่อันตรายต่อสุขภาพและเป็นสินค้าที่น่ากังวลเนื่องจากเยาวชนนักดื่มหน้าใหม่อาจจะมีทางเลือกในการบริโภคมากขึ้นและการเข้าถึงสินค้าที่ถูกลงอีกด้วย ซึ่งจะต้องอาศัยการทำงานหลายระดับทั้งกลุ่มนโยบาย สถาบันการศึกษา และภาคีเครือข่ายนักกิจกรรมในมหาวิทยาลัย
 
30 สิงหาคม 2557 , 18:56 น. , อ่าน 1231  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่