ศาลยุติธรรมภาค 5 จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา

  
    ศาลยุติธรรมภาค 5 จัดแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศระดับมัธยมศึกษาตอนปลายและอุดมศึกษา ที่จังหวัดเชียงใหม่เพื่อหาตัวแทนภาคเหนือเข้าแข่งขันระดับประเทศ
นายปกิต สุวรรณพรหมมา อธิบดีผู้พิพากษาภาค 5 เป็นประธานในพิธีเปิด การแข่งขันตอบปัญหากฎหมายทั่วประเทศเนื่องในวันรพี ประจำปี 2557 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายระดับอุดมศึกษาหรือปริญญาตรี ณ โรงแรมคุ้มภูคำ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งศาลยุติธรรมภาค 5 จัดขึ้นเพื่อเป็นการส่งเสริมให้ความรู้ทางกฎหมายแก่ประชาชน ถือเป็นภารกิจ ของสำนักงานศาลยุติธรรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเผยแพร่ความรู้ทางด้านกฎหมายให้แก่เยาวชน ซึ่งเป็นอนาคตของชาติและทรัพยากรบุคคลที่สำคัญที่สุด การแข่งขันดังกล่าว เพื่อให้เยาวชน นักเรียน นิสิต นักศึกษาและประชาชนทั่วไป มีความรู้ความเข้าใจหลักกฎหมายที่สำคัญ และมีความสนใจศึกษากฎหมายมากยิ่งขึ้น อันจะเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศชาติและสังคม
สำหรับการแข่งขัน ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายมีทั้งหมด 13 ทีม และระดับอุดมศึกษาจำนวน 18 ทีม ระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย รางวัลชนะเลิศได้แก่ รร.วิไลเกียรติอุปถัมภ์ จังหวัดแพร่ รางวัล 20,000บาทพร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ1 ได้แก่รร.ห้องสอนศึกษา จ.แม่ฮ่องสอน เงินรางวัล 10,000บาทพร้อมโล่รางวัล รองชนะเลิศอันดับ2ได้แก่ รร. จักรคำคณาธร จ.ลำพูน เงินรางวัล 5,000บาท ระดับอุดมศึกษาทีมที่ชนะเลิศได้แก่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา เงินรางวัล20,000บาทพร้อมโล่รางวัล /รองชนะเลิศอันดับ1ได้แก่คณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เงินรางวัล10,000บาทพร้อมโล่รางวัล ทีมที่ชนะเลิศและรองชนะเลิศอันดับ1จะได้ แข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม กรุงเทพมหานคร ในวันที่27 กันยายน 2557 ผู้ที่ชนะเลิศการแข่งขันระดับภูมิภาค จะเป็นตัวแทนเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ ในวันที่ 27 กันยายน 2557 นี้ ณ สถาบันพัฒนาข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก กรุงเทพมหานคร โครงการดังกล่าวจัดต่อเนื่องมาทุกปี โดยพบว่าเมื่อหลายปีที่ผ่านมา ภาคเหนือมีนักศึกษาระดับอุดมศึกษาจากมหาวิทยาลัยพะเยาเคยได้รับรางวัลระดับประเทศ หลังจากนั้นทางมหาวิทยาลัยพะเยาได้บรรจุผู้ชนะการแข่งขันเป็นอาจารย์ภาควิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขณะเดียวกัน เมื่อปีที่ผ่านมา ผู้แข่งขันจากมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งและมหาวิทยาลัยพะเยาได้รางวัลชมเชย แสดงให้เห็นถึงศักยภาพของนักเรียน นักศึกษาในภาคเหนือ และความสนใจเรียนในภาควิชานิติศาสตร์เพิ่มขึ้น
 
1 กันยายน 2557 , 14:07 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่