ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงข่าว โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม และโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงข่าว โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม และโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงานแถลงข่าว โครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่ม และโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ภายใต้โครงการกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยมีตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในสังกัดมาร่วมประชุม โดยจะมีการจัดแถลงข่าวต่อสื่อมวลชน ในวันที่ 4 กันยายน 2557 ระหว่างเวลา 09.30-13.30 น. ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ทั้งสองงานเป็นส่วนหนึ่งในงาน Lanna Expo ซึ่งจะจัดที่ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2557 โดยการแถลงข่าวดังกล่าวจะมีผู้ว่าราชการจังหวัด 4 จังหวัด ทั้งเชียงใหม่ ลำปาง ลำพูนและแม่ฮ่องสอนร่วมแถลงข่าว เพื่อร่วมบูรณาการขับเคลื่อนงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ทั้งเรื่องพืชเกษตรปลอดภัย 4 ชนิด คือข้าว ลำไย สมุนไพร และผักอินทรีย์ รวมทั้งประชาสัมพันธ์โครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย
สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ได้รับการจัดสรรงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ให้ดำเนินโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มประจำปี 2557 ส่งเสริมประชาสัมพันธ์และเชื่อมโยงตลาดสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ ผ่านสื่อในสังกัดทั้งวิทยุกระจายเสียง วิทยุโทรทัศน์ อินเตอร์เน็ต และสื่อกิจกรรม เพื่อส่งเสริมให้ประชาชนนิยมบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ เพื่อส่งเสริมให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชผักปลอดภัยและพืชเกษตรอินทรีย์ งานดังกล่าวยังจะแนะนำผู้ที่ผ่านเข้ารอบ PRD North Star จากโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนอีกด้วย
 
1 กันยายน 2557 , 16:34 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่