รายงานพิเศษ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่

  
     รายงานพิเศษ หมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกพื้นที่ในจังหวัดเชียงใหม่ โดยน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในการดำรงชีวิต สร้างความปรองดองสมานฉันท์ คืนแผ่นดินธรรมให้แผ่นดินไทย
ความขัดแย้งทางการเมือง เป็นเรื่องบาดลึกในใจของประชาชนที่ก่อให้เกิดความแตกแยกแบ่งฝักแบ่งฝ่าย สิ่งเหล่านี้สั่งสมมานานหลายปีจนทุกฝ่ายต้องย้อนกลับมามองตัวเองและเริ่มมองหาสิ่งที่จะมายึดเหนี่ยวจิตใจ มองย้อนกลับในในอดีต บรรพบุรุษมีหลักยึดเหนี่ยวทางจิตใจคือบ้าน วัด โรงเรียน พระสงฆ์ มีบทบาทสำคัญในการสร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันของประชาชนโดยเฉพาะตามชนบท เจ้าพระคุณสมเด็จพระมหารัชมังคลาจารย์ ผู้ปฏิบัติหน้าที่สมเด็จพระสังฆราช มีพระดำริในสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยน้อมนำหลักศีล 5 มาใช้ในการดำรงชีวิต โดยขับเคลื่อนให้มีหมู่บ้านรักษาศีล 5 ในทุกพื้นที่ ล่าสุดได้มีการประชุมลงนามในบันทึกข้อตกลงในการขับเคลื่อนโครงการปรองดองสมานฉันท์ โดยใช้หลักธรรมทางพุทธศาสนา หมูบ้านรักษาศีล 5 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพระสังฆาธิการจากทุกวัดในจังหวัดเชียงใหม่จำนวน 1500 รูปมาร่วมประชุมเพื่อเป็นพลังขับเคลื่อนเผยแผ่หลักธรรม น้อมนำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าสู่จิตใจประชาชน เพื่อความสงบเย็นในจิตใจ และหันกลับมารัก สามัคคีปรองดองกันดังเดิม เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว สมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ และที่สำคัญเพื่อคืนแผ่นดินธรรมให้แผ่นดินไทยโดยน้อมนำหลักศีล 5 มาใช้ในการดำรงชีวิต
ขณะที่นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า จากสถานการณ์บ้านเมืองในห้วงเวลาที่ผ่านมา ประเทศไทยประสบปัญหามากมาย ทั้งปัญหาอาชญากรรม ยาเสพติด อบายมุข การจาบจ้วงดูหมิ่นสถาบันหลักของชาติ การแตกความสามัคคี โครงการดังกล่าวจะก่อให้เกิดความปรองดองสมานฉันท์ ประชาชนเกิดความสามัคคีกลมเกลียว เป็นไปตามแนวทางของคณะรักษาความสงบแห่งชาติในการนำพาประเทศไปสู่ความปลอดภัยอย่างยั่งยืน
หลังจากนี้พระสังฆาธิการทั้ง 1500 รูป จะไปเผยแพร่ รณรงค์ส่งเสริมให้มีหมู่บ้านรักษาศีล 5 ทุกส่วนของจังหวัด โดยมีผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ และผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร่วมขับเคลื่อน อันจะนำความสุขกลับคืนมาสู่ประชาชนอย่างแท้จริง
 
2 กันยายน 2557 , 09:17 น. , อ่าน 1197  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่