อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะติดตามงานหน่วยงานในสังกัดที่จังหวัดเชียงใหม่ ตามโครงการกำหนดตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัดสู่ผู้บริหารระดับสูง ของกรมประชาสัมพันธ์

  
     นายอภินันท์ จันทรังษี อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วยนายจรูญ ไชยสร รองอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์และคณะ เดินทางมาตรวจติดตามงาน หน่วยงานในสังกัดในจังหวัดเชียงใหม่ ทั้งที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ตามที่อธิบดีกรมประชาสัมพันธ์ได้อนุมัติให้กองการเจ้าหน้าที่ กลุ่มอัตรากำลังและพัฒนาระบบงาน ดำเนินโครงการกำหนดตำแหน่งระดับสูง เพื่อวิเคราะห์ บทบาท ภารกิจหน้าที่ความรับผิดชอบ เหตุผลความจำเป็นในการกำหนดตำแหน่งระดับสูงของกรมประชาสัมพันธ์และเพื่อจัดทำคำขอการกำหนดตำแหน่ง พร้อมรายละเอียดและแบบประเมินค่างานของตำแหน่งให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ ก.พ.กำหนด โดยจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ การวิเคราะห์ข้อมูลคุณภาพงานของตำแหน่งประชาสัมพันธ์จังหวัด ระหว่างวันที่ 2-3 กันยายน 2557 โดยเชิญที่ปรึกษาจากสำนักงาน ก.พ.และคณะเป็นวิทยากร โดยช่วงเช้าได้เดินทางไปเยี่ยมชมการทำงานของสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ และสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่และช่วงบ่ายได้ประชุมร่วมกับประชาสัมพันธ์จังหวัด 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบน โดยอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์กล่าวว่าเนื่องจากกรมประชาสัมพันธ์ต้องปรับการทำงานให้เข้มแข็ง ตอบสนองวิสัยทัศน์ของกรม ตอบโจทย์ของบ้านเมืองในขณะนี้ ซึ่งวิสัยทัศน์ของกรมประชาสัมพันธ์ได้เปลี่ยนใหม่ เป็นองค์การที่ได้รับการเชื่อถือด้านข่าวสาร เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนและสร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ โดยมีหน้าที่เป็นสื่อราชการ ที่น่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ ได้รับการยอมรับจากทุกภาคส่วน เน้นความถูกต้อง ชัดเจน อันจะนำไปสู่การพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชนทุกภาคส่วน ทั้งเกษตร อุตสาหกรรม พาณิชย์ และข้าราชการ เพื่อการบริโภคข้อมูลข่าวสารที่ถูกต้อง นำไปสู่การพัฒนาประเทศ สร้างภาพลักษณ์ที่ดีของประเทศ โดยในปี 2558 จะเปิดประชาคมอาเซียน กรมประชาสัมพันธ์มีหน้าที่สร้างภาพลักษณ์ประเทศให้เป็นที่ยอมรับ โดยการเดินทางมาในครั้งนี้เพื่อปรับโครงสร้างให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กรมประชาสัมพันธ์ โดยมุ่งหวังสร้างองคาพยพของกรมประชาสัมพันธ์ให้เข้มแข็ง เพื่อให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด เป็นเครื่องมือให้ผู้ว่าราชการจังหวัด โดยจะติดอาวุธให้ประชาสัมพันธ์จังหวัด โดยที่เลือกมาที่จังหวัดเชียงใหม่เนื่องจากสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 มีความเข้มแข็ง มีศักยภาพ สามารถบูรณาการกลุ่มจังหวัดได้ ทั้งปัญหาหมอกควัน ปัญหาแรงงานต่างด้าว โดยได้ รับการสนับสนุนงบประมาณจากกลุ่มจังหวัดและจังหวัด แสดงว่าประสานการทำงานได้อย่างดี เป็นตัวอย่างที่ดี อีกทั้งประชาสัมพันธ์จังหวัดมีศักยภาพ สามารถนำเสนอเนื้องานได้อย่างดี ประกอบกับคณะรักษาความสงบแห่งชาติได้มอบความไว้วางใจให้กรมประชาสัมพันธ์รับผิดชอบโครงการสำคัญหลายโครงการ ทั้งเรื่องเศรษฐกิจพอเพียง ประชาสัมพันธ์ภาพรวมของประเทศ ปัญหาแรงงานต่างด้าว การเตรียมพร้อมเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ปัญหาน้ำท่วม-น้ำแล้ง การสร้างความปรองดอง สมานฉันท์เป็นต้น
 
2 กันยายน 2557 , 15:17 น. , อ่าน 1205  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่