อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพผู้ปลูกลำไยและมะนาวนอกฤดู

  
     อุทยานหลวงราชพฤกษ์ เตรียมจัดฝึกอบรมพัฒนาอาชีพผู้ปลูกลำไยและมะนาวนอกฤดู เพื่อส่งเสริมแนวนโยบายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง
อุทยานหลวงราชพฤกษ์ สถาบันวิจัยและพัฒนาพื้นที่สูง (องค์การมหาชน) ขอเชิญเกษตรกรและประชาชนทั่วไปที่สนใจ เข้าร่วมฝึกอบรมพัฒนาอาชีพผู้ปลูกลำไยและมะนาวนอกฤดู ซึ่งเป็นการจัดการอบรมตามแนวนโยบายโครงการขับเคลื่อนการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ของสำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ที่เน้นให้ประชาชนเรียนรู้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง มีส่วนร่วมและได้รับการฝึกฝนอาชีพ โดยจะมีการอบรมตลอดทั้งวัน ในวันเสาร์ที่ 13 กันยายน 2557 ในหัวข้อ การพัฒนาอาชีพผู้ปลูกลำไย ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเทคนิควิธีการเพิ่มคุณภาพผลผลิตลำไยตั้งแต่การเตรียมต้น การใช้สารบังคับนอกฤดู การดูแลป้องกันกำจัดโรคและแมลงศัตรู การสาธิตและฝึกปฏิบัติดูแลลำไยช่วงออกดอกในแปลงสวนเกษตรทฤษฎีใหม่ ส่วนในวันเสาร์ที่ 20 กันยายน 2557 จะมีการอบรม เรื่อง การผลิตมะนาวนอกฤดู ประกอบด้วย การบรรยายให้ความรู้ทางวิชาการเกี่ยวกับเทคนิคการผลิตมะนาวนอกฤดูตั้งแต่การคัดเลือกพันธุ์มะนาวที่คุณภาพดี การปลูกและบำรุงดูแลรักษาต้นมะนาว เทคนิคการให้ปุ๋ยมะนาวอย่างถูกวิธี และเทคนิคการบังคับให้ออกนอกฤดู ทั้งนี้ เปิดโอกาสให้ผู้สนใจสมัครตั้งแต่บัดนี้ จนถึง วันที่ 8 กันยายน 2557 (ไม่มีค่าใช้จ่ายในการอบรม) รับจำนวนจำกัดเรื่องละ 75 คน สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0 5311 4110-5 ต่อ 1022-1023
 
4 กันยายน 2557 , 09:30 น. , อ่าน 1279  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่