รายงานพิเศษ PRD North Star คลื่นลูกใหม่ดาวเด่นนักประชาสัมพันธ์รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โครงการแรกในประเทศไทยและอาเซียน

  
    รายงานพิเศษ: PRD North Star คลื่นลูกใหม่ดาวเด่นนักประชาสัมพันธ์รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โครงการแรกในประเทศไทยและอาเซียน
นายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ดร.พนิดา จงสุขสมสกุล อาจารย์ประจำคณะบริหารธุรกิจเศรษฐศาสตร์และการสื่อสารมหาวิทยาลัยนเรศวร และนางอารีย์ วงษ์พานิช ผู้ประกอบการตัวแทนผู้เข้าประกวด PRD NORTH STAR 2014 ร่วมแถลงข่าว ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ตามโครงการพัฒนาบุคลากรเพื่อรองรับประชาคมอาเซียน กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน เพื่อพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมายให้มีความพร้อมในการสื่อสารเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดภาพลักษณ์ในสินค้าและบริการล้านนาสู่ตลาดอาเซียน ให้เกิดการเรียนรู้และปฏิบัติจริง และคัดเลือกกลุ่มเป้าหมายเป็นบุคคลต้นแบบที่จะขยายผลการสื่อสารและการประชาสัมพันธ์สินค้าและบริการกลุ่มล้านนาได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้จัดอบรมผู้ประกอบการและสื่อมวลชน 2 รุ่น 175 คน และคัดเลือกให้เหลือ 50 คน เพื่อร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการประชาสัมพันธ์ศึกษาเปรียบเทียบพื้นที่เป้าหมายเชื่อมโยงเศรษฐกิจอาเซียน พื้นที่จังหวัดพิษณุโลก เพชรบูรณ์ ขอนแก่น อุดรธานี หนองคายและจังหวัดเลย พร้อมคัดเลือกตัวแทนผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 15 คน เข้าร่วมประกวด PRD North Star คลื่นลูกใหม่ดาวเด่นนักประชาสัมพันธ์รองรับประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน โดยการประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ โดยโครงการนี้นับเป็นโครงการแรกในประเทศไทยและอาเซียนที่ดำเนินการลักษณะนี้
ขณะที่นางแสงเทียน เนียมทรัพย์ และนายพรชัย รอดอัมพร กล่าวว่าโครงการดังกล่าวเป็นประโยชน์อย่างมาก อันจะนำไปสู่การพัฒนาสินค้าและการประชาสัมพันธ์ไปยังประชาชนในวงกว้าง ในการสร้างแบรนด์ วิธีการทำตลาด และการพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการของตลาดอาเซียน โดยผ่านการประชาสัมพันธ์อย่างเป็นระบบ
สำหรับผู้เข้ารอบทั้ง 15 คนจะถูกคัดเลือกให้เหลือ 5 คนสุดท้ายในเวทีประกวดสุนทรพจน์ภาษาอังกฤษ ในงาน Lanna Expo 2014 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา ในวันที่ 20 กันยายน 2557 โดยทั้ง 5 คนนี้จะเป็นแบรนด์แอมบาสซาเดอร์ให้กับกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 ต่อไป
 
4 กันยายน 2557 , 16:16 น. , อ่าน 1218  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่