พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงส่งมอบสถานีเตือนภัยดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก

  
     จังหวัดเชียงใหม่ ลงนามบันทึกข้อตกลงส่งมอบสถานีเตือนภัยดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 80 แห่ง เพื่อให้ดูแลสถานีเตือนภัยในพื้นที่
สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงส่งมอบสถานีเตือนภัยดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก ระหว่างจังหวัดเชียงใหม่ กับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ณ ศาลากลางจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเมื่อปี 2555 มีการสร้างสถานีตรวจวัดปริมาณน้ำฝน จำนวน 249 สถานี ใน 22 อำเภอ 80 องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งสถานีนี้จะทำงานโดยระบบประมวลผลกลาง ประกอบด้วยข้อมูลปริมาณน้ำฝน อุณหภูมิ ความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ สถานีจะทำงานโดยใช้พลังงานไฟฟ้าจากแผงโซล่าเซลล์ แบตเตอรี่ ขนาด 12 โวลท์ ซึ่งข้อมูลจากสถานีตรวจวัดนี้จะส่งผ่านระบบโทรศัพท์เคลื่อนที่ที่เชื่อมต่อกับระบบประมวลผลเครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป โดยสามารถเปิดดูข้อมูลได้จากเว็บไซต์ ระบบแสดงข้อมูลเตือนภัยของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
นายเจริญฤทธิ์ สงวนสัตย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า พิธีลงนามในครั้งนี้ จะเป็นการส่งมอบการดูแลให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ช่วยดูแลรักษา และจ่ายค่าบริการโทรศัพท์ เดือนละ 80 บาท เป้าหมายก็เพื่อประโยชน์ของประชาชน อนาคต จะต้องมีการพัฒนาการแจ้งเตือนไปสู่ระบบปฏิบัติการต่างๆ บนมือถือ เพื่อให้ง่ายต่อการติดตามผลมากขึ้น
การดำเนินโครงการดังกล่าว ได้รับอนุมัติงบประมาณมาจากกระทรวงมหาดไทย ในการเยียวยา ฟื้นฟู และป้องกันความเสียหายจากอุทกภัยอย่างบูรณาการ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาอุทกภัยกรณีเร่งด่วน ให้จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการระบบเฝ้าระวังเตือนภัยดินโคลนถล่มและน้ำป่าไหลหลาก จำนวน 243 แห่ง โดยจังหวัดเชียงใหม่ได้จัดสรรงบพัฒนาจังหวัดเพิ่มเติมอีก 6 แห่ง เป็น 249 แห่ง ติดตั้งสถานีเตือนภัยดังกล่าว
 
4 กันยายน 2557 , 16:25 น. , อ่าน 1178  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่