กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดงาน Road Show ด้านการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตร

  
     กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เตรียมจัดงาน Road Show ด้านการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในงาน Lanna Expo 2014 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2557 นี้
นายสุทธา สายวาณิชย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอน พร้อมด้วยนายวิรุฬ พรรณเทวี หัวหน้าสำนักงานจังหวัดเชียงใหม่ นายชัยณรงค์ กาฬมณี เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำปาง นางสาวรัตนาพร กิติภาค เกษตรและสหกรณ์จังหวัดลำพูน และนางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ ร่วมแถลงข่าวโครงการยกระดับการแข่งขันสินค้าเกษตรให้ได้มาตรฐานและมูลค่าเพิ่มประจำปี 2557 ณ โรงแรมดิเอมพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 โดยความร่วมมือระหว่าง สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 หน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และเกษตรกรผู้ผลิตสินค้า เตรียมจัดงาน Road Show ด้านการประชาสัมพันธ์สินค้าเกษตรในงาน Lanna Expo 2014 ระหว่างวันที่ 19-23 กันยายน 2557 ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษาเพื่อประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่ภาคเหนือตอนบนนิยมบริโภคสินค้าเกษตรปลอดภัยและเกษตรอินทรีย์ อันจะนำมาซึ่งการขยายฐานการบริโภค และส่งผลให้เกษตรกรหันมาปลูกพืชผักปลอดภัยและพืชเกษตรอินทรีย์มากขึ้น โดยมีกิจกรรมหลัก 3 ส่วนคือ การจัดนิทรรศการด้านการเกษตร 6 ผลิตภัณฑ์ คือ ข้าว ลำไย พืชสมุนไพร 4 ชนิดประกอบด้วย ไพล ฟ้าทะลายโจร ขมิ้นชัน อัญชัน เน้นประเด็นเนื้อหาเกี่ยวกับสรรพคุณ ขั้นการการผลิตพืชเกษตรปลอดภัยจนถึงมือผู้บริโภค การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าทางการเกษตร กิจกรรมบันเทิง โดยมีการแสดงสลับการการส่งเสริมความรู้เรื่องเกษตรปลอดภัย
สำหรับพืชเกษตรปลอดภัยที่จะนำไปจัดแสดงและจำหน่าย เช่น ข้าวลืมผัว ที่ขึ้นชื่อของแม่ฮ่องสอนที่มีรสชาติหอมหวาน นุ่มนวล ข้าวหอมล้านนาไรซ์เบอรรี่ที่ปลูกโดยใช้น้ำจากสายน้ำแร่แจ้ซ้อน จังหวัดลำปาง ซึ่งจะมีแร่ธาตุที่เป็นประโยชน์ต่อผู้บริโภค ลำไยอินทรีย์จากจังหวัดเชียงใหม่และลำพูน พร้อมพืชสมุนไพรทั้ง 4 ชนิด และสินค้าเกษตรให้เลือกซื้อเลือกชิม โครงการดังกล่าวยังสนองนโยบายครัวไทยสู่ครัวโลกอีกด้วย
 
4 กันยายน 2557 , 16:53 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่