สำนักงานสาธารณสุขกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมร่วมงาน Lanna Expo 2014

  
     สำนักงานสาธารณสุขกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 พร้อมภาคี เตรียมระดมผลการดำเนินงานพัฒนาในปี 2557 มาจัดแสดงและออกร้านกว่า 80 ร้าน ภายในงาน Lanna Expo 2014
เภสัชกรพลแก้ว วัชระชัยสุรพล เภสัชกรชำนาญการผู้แทนนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน ร่วมกันจัดงาน Lanna Expo 2014 ที่จะมีขึ้นวันที่ 19-23 กันยายน 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติ เฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา โดยสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง และแม่ฮ่องสอน จะได้นำกิจกรรมสำคัญเข้าร่วม ได้แก่ การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งที่ 7 การแสดงสินค้าและนิทรรศการ Lanna Health Fair ครั้งที่ 4 ผู้จัดประกอบด้วยส่วนราชการต่างๆ เช่น คณะแพทยศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะเภสัชศาสตร์ คณะเทคนิคการแพทย์ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดเชียงใหม่ ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 1 เชียงใหม่ ภาคเอกชน ได้แก่ สมาคมส่งเสริมบริการสุขภาพเชียงใหม่ สมาคมนวดไทยเชียงใหม่ ชมรมโรงเรียนนวดไทยเชียงใหม่ สมาพันธ์การแพทย์แผนไทยล้านนา สมาคมล้านนาสปา ชมรมท่องเที่ยวเชิงสุขภาพเชียงใหม่ และเครือข่ายเครื่องสำอางสมุนไพรล้านนา ทั้งนี้ ภายในงานจะมีการแสดงผลงานของหน่วยงานราชการ และเอกชน ที่ได้มีการพัฒนาในปี 2557 ได้แก่ การพัฒนาเครื่องสำอางสมุนไพร ของคณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พิธีมอบเกียรติบัตรผู้เข้ารับการอบรมนวดไทย จำนวน 250 คน พิธีไหว้ครู แพทย์แผนไทยใหญ่ที่สุดในภาคเหนือ การประกวดนวดแผนไทยล้านนา นวดล้านนาประยุกต์ นวดล้านนาเอ็กโซติก การประกวดเครื่องดื่มสมุนไพรล้านนา และผลิตภัณฑ์สมุนไพรล้านนา การออกร้านแสดงสินค้าจำนวน 88 ร้าน
 
5 กันยายน 2557 , 11:17 น. , อ่าน 1194  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่