สำนักงานส่งเสริมวิสาหิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดสัมมนา จีนเทียวเชียงใหม่ ใครได้ใครเสีย

  
     สำนักงานส่งเสริมวิสาหิจขนาดกลางและขนาดย่อมจัดสัมมนา จีนเทียวเชียงใหม่ ใครได้ใครเสีย เพื่อเตรียมพร้อมรับการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีน รับการเปิดประชาคมอาเซียน
นายชาวันย์ สวัสดิ์-ชูโต รองผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมวิสาหิจขนาดกลางและขนาดย่อม(สสว.) เป็นประธานกล่าวเปิดการสัมมนา “จีนเทียวเชียงใหม่ ใครได้ใครเสีย” ณ โรงแรมดิเอมเพรส จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่ง สสว.ได้มอบหมายให้ศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ศึกษาผลกระทบต่อธุรกิจ SMEs ในจังหวัดเชียงใหม่ จากการเพิ่มขึ้นของนักท่องเที่ยวชาวจีน เนื่องจากมีการคาดการณ์ว่าหลังจากเปิดประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 นักท่องเที่ยวชาวจีนจะเพิ่มขึ้นแบบก้าวกระโดดจากปีละ 2 หมื่นคนเป็น 5 หมื่นคน การศึกษาดังกล่าวจะช่วยให้รู้สถานการณ์ที่ส่งผลกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบต่อผู้ประกอบการ SMEs และแนทางการปรับตัวหรือเตรียมพร้อมรับสถานการณ์ดังกล่าว โดยข้อเสนอแนะที่รวบรวมได้จะเป็นแนวทางในการจัดทำนโยบายการส่งเสริม SMEs ภาคการท่องเที่ยวเพื่อรองรับประชาคมอาเซียนต่อไป ทั้งนี้ผู้ประกอบการ SMEs ที่จังหวัดเชียงใหม่เป็นอันดับสองของประเทศ เมื่อเปิด AEC นักท่องเที่ยวชาวจีนจะเดินทางเข้ามาจำนวนมาก ซึ่งเป็นโอกาสของผู้ประกอบการไทยทุกภาคส่วน ไม่ควรแข่งลดราคาลงมาจนขาดทุน ซึ่งจะพากันขาดทุนทั้งหมด ต้องคงไว้ซึ่งศิลปวัฒนธรรม อัตลักษณ์ การบริการ อาหาร ทั้งนี้จะต้องมีคู่มือการปฏิบัติให้นักท่องเที่ยวได้ศึกษา ควรมีการศึกษาพฤติกรรมการบริโภค บรรจุภัณฑ์ ราคา รวมทั้งรสนิยมของลูกค้าจีน เพื่อรองรับตลาด
ผลจากการศึกษาวิจัยของศูนย์เตือนภัยธุรกิจภาคเหนือ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พบว่าปี 2556 ลูกค้าจีนเพิ่มขึ้นร้อยละ 10-60 ขณะที่ผู้ประกอบการเพิ่มขึ้นร้อยละ 20 ขณะที่พบว่ารายได้เพิ่มขึ้นไม่ถึงร้อยละ 20 โดยพบว่าผลกระทบมีทั้งด้านบวกและลบ ด้านบวกคือรายได้ด้านท่องเที่ยวและบริการเพิ่มขึ้น ส่วนด้านลบ พบว่าร้านค้าสกปรก ลูกค้ามีระดับหายไป ขณะที่ผู้ประกอบการมีความพร้อมในการรองรับบริการแก่ลูกค้าชาวจีนน้อยมาก ทั้งด้านภาษาในการสื่อสาร ป้ายอธิบาย และยังไม่พบการโฆษณาผ่านสื่อของจีน
 
5 กันยายน 2557 , 14:23 น. , อ่าน 1177  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่