มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาโชว์การประยุกต์ใช้มัลติคอปเตอร์ในการเกษตร

  
     มหาวิทยาลัยราชมงคลล้านนาโชว์การประยุกต์ใช้มัลติคอปเตอร์ในการเกษตร โดยเฉพาะการโรยปุ๋ยในแปลงนา ในงานประชุมวิชาการประจำปี
รศ.ดร.นำยุทธ สงค์ธนาพิทักษ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นประธานเปิดการประชุมวิชาการ งานวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ครั้งที่ 3 ประจำปี 2557 ในหัวข้อ “บัณฑิตนักปฏิบัติและพัฒนา”และการประชุมวิชาการทางบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ระดับชาติในหัวข้อ “สร้างองค์ความรู้มุ่งสู่ชุมชน” โดยกล่าวว่า นักศึกษาและคณาจารย์ได้นำองค์ความรู้จากผลงานการวิจัยและพัฒนาภูมิปัญหาท้องถิ่นมาถ่ายทอดทักษะ ความรู้เพื่อยกระดับขีดความสามารถด้านการผลิตและการจัดการเศรษฐกิจของชุมชน รวมถึงการสร้างมูลค่าเพิ่มของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง เพิ่มโอกาสในการสร้างอาชีพ รายได้และการพึ่งพาตนเอง ซึ่งจะก่อให้เกิดความเข้มแข็งทางสังคมอย่างยั่งยืน เป็นการเพิ่มมิติด้านการวิจัยและนวัตกรรมการวิจัย ที่สามารถนำไปต่อยอดใช้ประโยชน์ได้จริง เป็นการสร้างองค์ความรู้ใหม่สร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้ปกครองและสาธารณะได้นำไปขยายผลให้เกิดความครอบคลุมทั้งพื้นที่และระดับชาติ
ในงานมีผลงานเด่น ๆ มากมาย เช่น การประยุกต์ใช้มัลติคอปเตอร์ในการเกษตร โดยเฉพาะการโรยปุ๋ยในแปลงนา โดยมีอาจารย์เอกทัศน์ พฤกษวรรณ อาจารย์ประจำสาขาวิชาวิศวกรรมอิเลกทรอนิกส์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและคณะเป็นผู้ดำเนินโครงการ ซึ่งจะช่วยให้ ชาวนาประหยัดเวลาในการหว่านปุ๋ยในนาข้าว อีกทั้งยังลดการสัมผัสปุ๋ยโดยตรงและไม่ต้องเดินเหยียบพื้นดินที่มีต้นข้าวซึ่งจะทำให้ต้นข้าวบางส่วนเสียหายได้ โดยใช้มัลติคอปเตอร์ทำหน้าที่ในการโรยปุ๋ยแทนโดยบินที่ระดับความสูง 2.5-3.5 เมตรและใช้เวลาประมาณ 5-7 นาทีต่อการโรยปุ๋ยในแปลงนา 1 ไร่ บรรทุกปุ๋ยได้ครั้งละ 2.5-3 กิโลกรัม ต้นทุนในการผลิตมัลติคอปเตอร์ประมาณ 70,000 บาทต่อเครื่อง
 
5 กันยายน 2557 , 15:58 น. , อ่าน 1189  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่