โครงการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา

  
     โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ จัดโครงการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องและเหมาะสม
ที่บริเวณห้องโถง อาคารเฉลิมพระบารมี โรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ นางลัดดาวัลย์ สิงห์คำฟู รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการควบคุมการใช้ยาปฏิชีวนะ และการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับการใช้ยาปฏิชีวนะอย่างถูกต้องและเหมาะสม เนื่องจากปัจจุบันมีการพัฒนายาปฏิชีวนะและนำยาทำลายเชื้อเพื่อดูแลรักษาผู้ป่วยโรคติดเชื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น แต่เชื้อโรคต่างๆ ก็มีวิวัฒนาการพัฒนาความสามารถในการดื้อยาเพิ่มขึ้นด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากมีการใช้ยาที่ไม่ถูกต้อง ประกอบกับการบริหารจัดการสถานที่ อุปกรณ์ การปฏิบัติของบุคลากร ตลอดจนการทำความสะอาดสิ่งแวดล้อม การทำความสะอาดมือ และสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันที่เหมาะสม ก็เกี่ยวข้องกับการควบคุมการเกิดเชื้อดื้อยาในโรงพยาบาลด้วยเช่นกัน ดังนั้นการพัฒนาศักยภาพแก่บุคลากรทุกฝ่ายรวมทั้งผู้ป่วยและญาติผู้ป่วยในโรงพยาบาล ให้เกิดความตะหนักในเรื่องดังกล่าว จึงเป็นสิ่งจำเป็นเพื่อลดอัตราการดื้อยาให้ได้มากยิ่งขึ้น ส่งผลดีต่อการรักษาผู้ป่วย ภายในงานประกอบด้วยนิทรรศการให้ความรู้เรื่องการทำความสะอาดมือด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ การฝึกทักษะการทำความสะอาดมือ การบรรยายให้ความรู้ และกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้ปฏิบัติเรื่องการควบคุมและป้องกันการแพร่กระจายเชื้อดื้อยา
 
5 กันยายน 2557 , 17:49 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่