ตัวแทนองค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผน เผชิญเหตุแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหล การฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ

  
     นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกซ้อม แผนการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ 2557 การฝึกซ้อมแผนเผชิญเหตุแผ่นดินไหว อาคารถล่ม อัคคีภัย และสารเคมีรั่วไหล การฝึกซ้อมแผนเต็มรูปแบบ ณ สนามอินทนิล มหาวิทยาลัยแม่โจ้ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ สืบเนื่องจากกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติ ได้สั่งการให้จังหวัดเชียงใหม่ ฝึกซ้อมแผน ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดให้ครอบคลุมทั้งด้านสาธารณภัยด้านความมั่นคง ตามสภาพพื้นที่และข้อมูลพื้นที่เสี่ยง ที่เห็นว่าเป็นภัยสำคัญหรือเป็นปัญหาใหญ่ โดยบูรณาการร่วมกับหน่วยงานทุกภาคส่วนทั้งในและนอกพื้นที่ ปัจจุบันสถานการณ์ภัยพิบัติจากแผ่นดินไหว มีความถี่ และมีแนวโน้มทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น โดยสภาพพื้นที่ภาคเหนือตอนบน มีรอยเลื่อนพาดผ่าน คือ รอยเลื่อนแม่จัน รอยเลื่อนแม่อิง รอยเลื่อนแม่ฮ่องสอน รอยเลื่อนแม่ทา รอยเลื่อนเถินและรอยเลื่อนพะเยา จากรอยเลื่อนดังกล่าอาจส่งผลกระทบให้เกิดแผ่นดินไหว สร้างความสูญเสียต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนจำนวนมาก เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์ที่อาจจะเกิดขึ้น กองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับมหาวิทยาลัยแม่โจ้ จึงได้จัดการฝึกซ้อมแผนดังกล่าว แบบเต็มรูปแบบ โดยกำหนดสถานการณ์สมมุติ ในการเกิดภัยพิบัติแผ่นดินไหวขนาดรุนแรง เพื่อให้หน่วยงานที่รับการฝึก จากทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ สามารถเผชิญสถานการณ์ฉุกเฉินตามแผนป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยในแต่ละระดับและแผนปฏิบัติการของแต่ละหน่วยงานตามลำดับความรุนแรงของเหตุการณ์ เป็นการเตรียมความพร้อมให้แก่เจ้าหน้าที่และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อเกิดสถานการณ์จริง เป็นการลดจุดบกพร่อง ขั้นตอนการปฏิบัติตามแผนเผชิญเหตุภัยพิบัติของแต่ละหน่วยงานเพื่อปรับปรุงทบทวนแก้ไขแผนให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลยิ่งขึ้น
สำหรับการฝึกซ้อมดังกล่าว ดำเนินการ 2 วัน วันแรกเป็นการซ้อมแผนเต็มรูปแบบบนโต๊ะ และวันที่สองเป็นการซ้อมเสมือนจริง
 
6 กันยายน 2557 , 10:45 น. , อ่าน 1169  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่