โครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด

  
     สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด เพื่อสร้างจิตสำนึกการป้องกันและปราบปรามการทุจริต ซึ่งเป็นปัญหาระดับชาติ ให้แก่เยาวชน
สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกับ สภาเด็กและเยาวชน จังหวัดเชียงใหม่ จัดโครงการเยาวชนไทยหัวใจใสสะอาด ณ ห้องประชุมอเนกประสงค์อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นการส่งเสริมให้สภาเด็กและเยาวชนทุกระดับเครือข่ายและเยาวชน มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับการเฝ้าระวังการปราบปรามการทุจริตคอรัปชั่นมีจิตสำนึก ค่านิยมในความซื่อสัตย์สุจริต และการมีส่วนร่วมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาการทุจริตในการจัดกิจกรรมในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต รูปแบบกิจกรรมเป็นการบรรยาย แบ่งกลุ่มแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และทำสื่อรณรงค์ประชาสัมพันธ์การป้องกันผ่านทางสื่อออนไลน์ผ่านทาง Social cam โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นคณะกรรมการนักเรียน และสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดเชียงใหม่ รวม ๑๐๐ คน
สำหรับปัญหาการทุจริตคอรัปชั่น เป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบโดยตรงต่อเศรษฐกิจ สังคม และความมั่นคงของชาติ และสังคมเริ่มสนใจให้ความสำคัญกับผลกระทบที่เกิดขึ้น รวมทั้งประชาชนมีความหวังในกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตทั้งของประเทศและหน่วยงานภาครัฐ ว่าได้ทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายตามความคาดหวังของประชาชนที่ต้องการความโปร่งใส ตรวจสอบได้แล้วหรือไม่ กลไกของกระบวนการป้องกันและปราบปรามการทุจริตการปฏิบัติด้วยความซื่อสัตย์ชอบธรรมมากน้อยเพียงใด ดังนั้น การเสริมสร้างเครือข่ายด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตจึงจำเป็นและเป็นส่วนหนึ่ง ของการช่วยป้องกันและปราบปรามการทุจริตในหน่วยงานภาครัฐและประเทศชาติ และต้องอาศัย ความร่วมมือทุกภาคส่วน โดยเฉพาะหน่วยงานภาครัฐต้องมีการเสริมสร้างและพัฒนาเครือข่ายต่างๆ ให้เป็นกลไกในการตรวจสอบ ถ่วงดุล รวมถึงการสร้างหลักประกันความปลอดภัยในการแจ้งเบาะแส ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต
 
7 กันยายน 2557 , 15:59 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่