กิจกรรมอบรมเกนนำเยาวชนรู้ทันและป้องกันพิษภัยแอลกอฮอล์และสารเสพติด

  
    นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพ จัดกิจกรรมอบรมเกนนำเยาวชนรู้ทันและป้องกันพิษภัยแอลกอฮอล์และสารเสพติด หวังให้มีความรู้ความเข้าใจ และตระหนักถึงโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์
ที่ศูนย์ทรัพยากรมนุษย์ล้านนา ตำบลแม่ปูคา อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่ แกนนำนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ ร่วมมือ กับแผนกพยาบาล งานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ จัดกิจกรรมอบรมเกนนำเยาวชนรู้ทันและป้องกันพิษภัยแอลกอฮอล์และสารเสพติด เพื่อให้นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาภาคพายัพเชียงใหม่ได้มีความรู้ความเข้าใจ ตระหนักถึงโทษภัยของเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ และผลกระทบจากการใช้เหล้า พร้อมทั้งกลุ่มนักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการจะร่วมเป็นแกนนำเครือข่ายของทางสถาบันการศึกษาในการริเริ่มโครงการในการลดการใช้เหล้าและปรับเปลี่ยนค่านิยมการใช้เครื่องดื่มแอลกอฮอล์ในสถาบันการศึกษา
สำหรับหลักสูตรในการอบรมมีการพูดคุยกันถึงมหันตภัยแอลกอฮอล์ เรื่องเหล้าสู่กันฟัง รู้เท่าทันกลยุทธ์การตลาดน้ำเมา กิจกรรมฝึกความคิดปรับชีวิตและลักษณะนิสัย,หันหลังให้สุราหันหน้าเข้าวัด แลกเปลี่ยนประสบการณ์และเสนอแนวทางในการลดการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ โดยหลังจากการอบรมจะมีการพัฒนาแผนการทำงานเพื่อขยายองค์ความรู้จากกลุ่มแกนนักศึกษา เพื่อปรับเปลี่ยนค่านิยม และความเชื่อในการใช้เหล้าของนักศึกษา ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวจะเป็นจุดเริ่มต้นเล็กๆ จากคนที่มองเห็นว่าเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ เป็นปัญหาต่อกลุ่มเพื่อนนักศึกษาในสถาบันการศึกษา พร้อมทั้งจะมีการขยายในการทำงานไปยังชมรม เครือข่ายอาสาสมัครต่างๆ ในรั้วมหาวิทยาลัย ตามแนวคิด “พี่น้องราชมงคลรวมใจหันหลังให้แอลกอฮอล์”
 
7 กันยายน 2557 , 16:03 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่