รายงานพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำร่อง เมืองปลอดควันบุหรี่

  
    รายงานพิเศษ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ นำร่อง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ สู่เมืองปลอดควันบุหรี่ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่”
จังหวัดเชียงใหม่ มีสถานการณ์ของการบริโภคยาสูบคิดเป็นร้อยละ 22.8 มีอัตราการสูบบุหรี่และปริมาณการสูบบุหรี่ของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป อยู่ในอันดับที่ 35 ของประเทศ สิ่งที่น่าวิตก คือ ตัวเลขของนักสูบบุหรี่หน้าใหม่ส่วนใหญ่เป็นกลุ่มเยาวชนและนักสูบบุหรี่ที่เป็นเพศหญิง เนื่องจากบุหรี่มีชนิดใหม่ออกมาตีตลาดและมีกลยุทธ์การตลาดอุตสาหกรรมยาสูบที่มุ่งเป้าไปยังเยาวชนและผู้หญิง สำหรับ การได้พบเห็น ได้กลิ่น เห็นก้นบุหรี่ภายในสถานที่สาธารณะของประชากรอายุ 15 ปีขึ้นไป ของจังหวัดเชียงใหม่ ปี 2554 พบข้อมูลว่า สามารถพบเห็นได้ทั่วไปตามสถานที่ต่างๆ เช่น อาคารของสถานที่ราชการ สถานบริการสาธารณสุข โรงเรียน/สถานศึกษาระดับต่ำกว่าอุดมศึกษา อาคารของมหาวิทยาลัย ศาสนสถาน ร้านอาหาร/ภัตตาคาร บริการขนส่งสาธารณะ และตลาดสดหรือตลาดนัด และในส่วนของจังหวัดเชียงใหม่ อายุน้อยที่สุดที่เริ่มสูบบุหรี่ คือ อายุ 6 ปี อายุเฉลี่ยที่เริ่มสูบบุหรี่ คือ อายุ 17 ปี อัตราการเลิกบุหรี่ 6 เดือนขึ้นไป ร้อยละ คือ 37.20 ปริมาณเฉลี่ยมวนบุหรี่รวมทุกชนิด คือ 8.77 มวนต่อคนต่อวัน สัดส่วนการสูบบุหรี่ในบ้าน คือ 15.59 อัตราการได้รับควันบุหรี่มือสอง คือ 17.32 อัตราการกลับมาสูบซ้ำ คือ 75.09 ค่าใช้จ่ายในการซื้อบุหรี่รายวัน 10.74 บาทต่อคนต่อวัน
นายแพทย์ไพศาล ธัญญาวินิชกุล นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จากสถานการณ์ดังกล่าว สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ จึงได้จัดทำโครงการเมืองปลอดควันบุหรี่ “นพบุรีศรีนครพิงค์เชียงใหม่” นำร่องเขตอำเภอเมืองเชียงใหม่ ให้เน้นสถานที่ปลอดควันบุหรี่ตามกฎหมายอัน ได้แก่ สถานบริการสาธารณสุขและส่งเสริมสุขภาพ สถานศึกษา สถานที่ใช้ประโยชน์ร่วมกัน ยานพาหนะและสถานีขนส่งสาธารณะ และศาสนสถาน สู่การปฏิบัติทุกภาคส่วน รณรงค์ประชาสัมพันธ์เพื่อกระตุ้นจิตสำนึกให้ประชาชนเกิดความเข้าใจตามกฎหมายที่ถูกต้อง ไม่มีการโฆษณา และขายบุหรี่ให้เด็กต่ำกว่า 18 ปี และมีการเปิดตัวโครงการไปแล้วเมื่อช่วงเย็นของวันอาทิตย์ที่ 7 กันยายน 2557 ณ ลานด้านหน้าพิพิธภัณฑ์พื้นถิ่นล้านนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งมีการแสดงของภาคีเครือข่าย นิทรรศการการให้ความรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานในการป้องกันควบคุมการบริโภคยาสูบของภาคีเครือข่ายและโทษพิษภัยของบุหรี่ เพียงหวังว่า กิจกรรมต่างๆ ที่จัดขึ้น จะลดนักสูบหน้าใหม่ และให้ผู้สูบบุหรี่อยู่แล้วหันมาเลิกบุหรี่เพื่อสุขภาพของตนเองและผู้อื่นที่ดีขึ้น
 
7 กันยายน 2557 , 17:56 น. , อ่าน 1187  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่