รายงานพิเศษ ชุมชนบ้านโรงวัว ชุมชนนำร่องหมู่บ้านปลอด LPG แห่งแรกในประเทศไทย

  
     รายงานพิเศษ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ คืนความสุขสู่ประชาชน นำร่องหมู่บ้านปลอด LPG แห่งแรกในประเทศไทย ในพื้นที่อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่
รองศาสตราจารย์ประเสริฐ ฤกษ์เกรียงไกร ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ กล่าวว่า จากการที่สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ ได้คิดค้นวิจัยในการดำเนินการผลิตก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ซึ่งเป็นการนำก๊าซชีวภาพมาปรับปรุงคุณภาพ โดยการกำจัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ (CO2) ก๊าซไฮโดรเจนซัลไฟด์ (H2S) และความชื้นออกจากก๊าซชีวภาพ เพื่อให้ได้ก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ที่มีคุณสมบัติเทียบเท่าก๊าซ NGV (Natural Gas for Vehicles) สามารถนำไปใช้สำหรับยานยนต์ และนำไปบรรจุถังสำหรับใช้ในภาคครัวเรือน เพื่อทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ซึ่งประสบปัญหาด้านราคาและมีแนวโน้มจะขาดแคลนในอนาคต สถานีผลิตและจ่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) จึงเกิดขึ้นและมีการส่งมอบให้กับชุมชนบ้านโรงวัว ตั้งอยู่ที่ บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด หมู่บ้านโรงวัว อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่ ผ่านโครงการเพิ่มศักยภาพการผลิตก๊าซชีวภาพจากพืชพลังงานเพื่อทดแทนก๊าซปิโตรเลียมเหลวในเชิงพาณิชย์ เพื่อศึกษาระบบผลิตก๊าซชีวภาพอัดสำหรับทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) ภายใต้การสนับสนุนงบประมาณจากกองทุนเพื่อส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน โดยเล็งเห็นความสำคัญของการใช้พลังงานในชุมชน ที่ตั้งอยู่บริเวณรอบข้างบริษัทฯ จึงได้ประสานงานกับผู้นำชุมชนบ้านโรงวัว ในการนำก๊าซ CBG ที่ได้ไปใช้ในภาคครัวเรือน เพื่อประหยัดค่าใช้จ่ายในการซื้อก๊าซหุงต้ม (LPG) และนำไปสู่การใช้พลังงานอย่างพอเพียง สร้างความยั่งยืนในชุมชน ลดการพึ่งพาการนำเข้าก๊าซ LPG จากต่างประเทศ
สำหรับสถานีผลิตและจ่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) ที่ บริษัท รวมพรมิตรฟาร์ม จำกัด เป็นการนำก๊าซชีวภาพซึ่งเกิดจากมูลไก่ของฟาร์ม มาผ่านกระบวนการของเทคโนโลยีแบบวิธีดูดซึมด้วยน้ำ สามารถผลิต CBG ได้ถึง 420 กิโลกรัม/วัน หรือ 153,300 กิโลกรัม/ปี โดยมีราคาต้นทุน 12 บาทต่อกิโลกรัม สามารถมาทดแทนก๊าซหุงต้มได้ถึง 133,000 กิโลกรัม/ปี คิดเป็นมูลค่าถึง 3,308,000 บาท/ปี จากการทดสอบก๊าซ CBG พบว่า มีประสิทธิภาพใกล้เคียงกับก๊าซ LPG สามารถใช้ทดแทนกันได้ ซึ่งปัจจุบันได้นำก๊าซชีวภาพไปผลิตเป็นกระแสไฟฟ้าใช้ภายในฟาร์มได้ประมาณ 25,200 กิโลวัตต์/เดือน คิดเป็นมูลค่า 100,800 บาท และแจกจ่ายให้ชุมชนบ้านโรงวัวใช้เป็นเชื้อเพลิงทดแทนก๊าซหุงต้ม (LPG) จำนวน 82 ครัวเรือน มีการร่วมกันดำเนินการสานต่อโครงการฯ ดังกล่าวต่อจากสถาบันฯ โดยได้จัดตั้งคณะกรรมการดำเนินการบริหารจัดการสถานีผลิตและจ่ายก๊าซไบโอมีเทนอัด (CBG) มีการกำหนดกฎระเบียบสำหรับผู้ใช้ก๊าซ มีทีมบริหารจัดการดูแลระบบ มีการจัดตั้งกองทุนบริหารก๊าซ CBG อย่างเป็นรูปธรรม ซึ่งนับเป็นการก้าวสู่การเป็นชุมชนที่มีการจัดการบริหารพลังงานทดแทนด้วยตนเองอย่างยั่งยืน ชาวบ้านมีพลังงานทดแทนที่สะอาดเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมใช้ นำร่องเป็นหมู่บ้านปลอด LPG แห่งแรกของประเทศไทย ถือเป็นการร่วมคืนความสุขสู่ประชาชนอย่างยั่งยืน
 
8 กันยายน 2557 , 15:58 น. , อ่าน 1184  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่