สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมเทศน์ 3 ธรรมาสน์

  
    สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 จัดกิจกรรมเทศน์ 3 ธรรมาสน์ คืนความสุขให้คนไทย ด้วยหัวใจธรรมะสามัคคี ตามโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป มีผู้สาธุชนร่วมรับฟังจำนวนมาก
ที่ห้องแสดงสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ นายโชคดี อมรวัฒน์ ปลัดจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมเทศน์ 3 ธรรมาสน์ ในหัวข้อ คืนความสุขให้คนไทย ด้วยหัวใจธรรมะสามัคคี โดยมีนางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 และคณะให้การต้อนรับ และนำสาธุชนประมาณ 100 คน เข้าร่วมฟังเทศน์ในครั้งนี้ โดยมีพระมหาอาวรณ์ ภูริปัญโญ เจ้าอาวาสวัดปันเสาอำเภอเมืองเชียงใหม่ พระครูปลัดทะนง ชยาภรโณ เจ้าอาวาสวัดโบสถ์น้ำดิบอำเภอป่าซาง จังหวัดลำพูน และพระมหาพุฒิพัฒน์ นิกกสาโว เจ้าอาวาสวัดป่าตึงงาม อำเภอเมืองลำพูน ร่วมเทศนาธรรมให้แก่สาธุชนในครั้งนี้ ใช้เวลาประมาณ 1 ชั่วโมง ขณะเดียวกันได้มีการถ่ายทอดเสียงทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย 10 สถานีในพื้นที่ 8 จังหวัดภาคเหนือตอนบนและมีการบันทึกเทปโทรทัศน์เพื่อนำไปเผยแพร่ทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย จังหวัดเชียงใหม่ ในวันที่ 29 กันยายน 2557 ด้วย
กิจกรรมเทศน์ 3 ธรรมาสน์ครั้งนี้ ดำเนินการโดยสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ในโครงการประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป โดยการประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อในสังกัด และสื่อกิจกรรม พร้อมได้ดำเนินการการจัดตั้งศูนย์ประชาสัมพันธ์สร้างความปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป เพื่อให้ประชาชนเห็นความสำคัญและให้ความร่วมมือในการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ มีความรู้ ความเข้าใจเรื่องนโยบายการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคณะรักษาความสงบเรียบร้อยแห่งชาติ(คสช.) หลักการอยู่ร่วมกันและเคารพสิทธิของผู้อื่น การให้อภัยซึ่งกันและกัน การช่วยเหลือสังคมและให้ความร่วมมือปฏิบัติตามระเบียบ กฎหมายของบ้านเมือง
 
9 กันยายน 2557 , 15:14 น. , อ่าน 1213  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่