คณะทำงานแก้ปัญหาน้ำในคลองแม่ข่ากลางเมืองเชียงใหม่เน่าเสีย ด้วยการปล่อยน้ำดีจากอ่างเก็บน้ำแม่หยวก ไล่น้ำเสีย

  
     คณะทำงานแก้ปัญหาน้ำในคลองแม่ข่ากลางเมืองเชียงใหม่เน่าเสีย ด้วยการปล่อยน้ำดีจากอ่างเก็บน้ำแม่หยวก ไล่น้ำเสียจากคลองแม่ข่าระยะทาง 26 กิโลเมตร 3 อำเภอในจังหวัดเชียงใหม่ คืนความสดใสให้คลองแม่ข่า เริ่ม 13 กันยายน 2557 นี้เป็นต้นไป
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ พร้อมด้วย ดร.วสันต์ จอมภักดิ์ดี ประธานคณะกรรมการอนุรักษ์แม่ปิงและสิ่งแวดล้อม (คอปส.) และตัวแทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมเพื่อแก้ปัญหาคลองแม่ข่า เน่าเสีย โดยการผันน้ำจากโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แตง เข้าอ่างเก็บน้ำแม่หยวก เพื่อผลักดันน้ำต่อไปยังคลองแม่ข่า โดยจะเริ่มคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่าด้วยการผันน้ำดีมาไล่น้ำเสียออกจากคลองตลอดแนว คลองแม่ข่า ระยะทาง 26 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 3 อำเภอ ที่น้ำแม่ข่าไหลผ่าน คืออำเภอแม่ริม อำเภอเมืองและอำเภอหางดง โดยเริ่มทดลองปล่อยน้ำดีจากอ่างเก็บน้ำแม่หยวกลงสู่คลองแม่ข่าตั้งแต่วันที่ 13 กันยายน 2557 เป็นต้นไป โดยมั่นใจว่าจะสามารถคืนน้ำใสให้คลองแม่ข่าได้แน่นอน
“น้ำแม่ข่า” หรือคลองแม่ข่า เป็นหนึ่งในไชยมงคลเจ็ดประการของการเลือกพื้นที่สร้างเมืองเชียงใหม่โดยพญา มังราย เมื่อปี พ.ศ. 1839 ในอดีตน้ำแม่ข่ามีความสำคัญอย่างยิ่งและได้เอื้อประโยชน์อย่างใหญ่หลวงใน ด้านต่างๆ เช่น เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติ ใช้เพื่อการเกษตร การอุปโภคบริโภค และยังมีความสำคัญในทางยุทธศาสตร์ในฐานะเป็นคูเมืองชั้นนอกของเมือง เชียงใหม่ทางด้านใต้และตะวันออกด้วย เป็นการเพิ่มความมั่นคงคั่นกลางอยู่ระหว่างคูน้ำรอบตัวเวียงกับน้ำแม่ปิงและ เอื้อต่อวิถีวัฒนธรรม ตลอดจนการดำเนินชีวิตของชาวเมืองเชียงใหม่มาช้านาน ในระยะเวลา 20-30 ปี ที่ผ่านมา น้ำแม่ข่าได้ประสบภาวะเสื่อมโทรมอย่างรุนแรง เกิดความเน่าเสีย จนเกิดหมดสภาพความเป็นแหล่งน้ำที่จะใช้ประโยชน์ใดๆได้ เนื่องจากมีการปล่อยน้ำเสีย การทิ้งขยะมูลฝอยลงสู่น้ำแม่ข่า ปริมาณน้ำก็มีน้อยลง โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง ซึ่งหลายหน่วยงานได้พยายามฟื้นฟูให้น้ำแม่ข่ามีคุณภาพน้ำที่ดีขึ้น แต่ยังไม่ประสบความสำเร็จเท่าที่ควร
 
9 กันยายน 2557 , 16:48 น. , อ่าน 1211  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่