สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานแก้ปัญหามลพิษหมอกควันและโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์

  
     สำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ประชุมสรุปผลการดำเนินงานแก้ปัญหามลพิษหมอกควันและโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ โดยปีต่อไปจะทำงานเชิงรุกเข้าพื้นที่และใช้ประโยชน์จากเครือข่าย อปมช.และเครือข่าย
นางธารทิพย์ ทองงามขำ ผู้อำนวยการสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เป็นประธานในการประชุมเพื่อสรุปผลการดำเนินงานการป้องกันปัญหาหมอกควัน ไฟป่าและโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ ในส่วนของหน่วยงานในสังกัดสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 ณ ห้องประชุมสำนักประชาสัมพันธ์เขต 3 เชียงใหม่ โดยมีหัวหน้าหน่วยงานในสังกัดและตัวแทนร่วมประชุม ตามแผนการงบประมาณที่ตั้ง พร้อมรับฟังข้อเสนอ ความคิดเห็น ที่เป็นประโยชน์ในการปรับปรุงการทำงานในปีงบประมาณต่อไป โดยได้ข้อเสนอที่เป็นประโยชน์คือการประชาสัมพันธ์ในปีต่อไปจะเข้าไปถึงประชาชนในจุด Hot Spot เพื่อทำความเข้าใจ โดยเฉพาะพี่น้องชนเผ่าตามดอยสูง
ขณะเดียวกันจะใช้ประโยชน์จากเครือข่ายอาสาสมัครประจำหมู่บ้านและชุมชน ในการร่วมประชาสัมพันธ์แก้ปัญหาหมอกควันและไฟป่า และสร้างความรักความสามัคคีของคนในชาติ พร้อมบูรณาการข้อมูลข่าวสารเป็นมิติเดียวกัน หากมีโครงการสำคัญจะดำเนินการในลักษณะ Radio Pool ทั้ง 10 สวท.ในสังกัดพื้นที่ภาคเหนือตอนบน รวมทั้งดึงวิทยุชุมชนมาเป็นเครือข่ายถ่ายทอดในพื้นที่ด้วย
 
9 กันยายน 2557 , 18:31 น. , อ่าน 1196  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่