กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดเชียงใหม่

  
     กระทรวงสาธารณสุขจัดประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขที่จังหวัดเชียงใหม่ มีบุคลากรจากทั่วประเทศร่วมงานกว่า 6 พันคน
กระทรวงสาธารณสุข จัดงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557 ภายใต้หัวข้อ “สร้างสรรค์วิชาการ เพื่อการปฏิรูประบบสาธารณสุข”ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีนายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเป็นประธานในพิธิเปิด มีบุคลากรทางการแพทย์ทั่วประเทศร่วมงานกว่า 6 พันคน เพื่อให้บุคลากรสาธารณสุขได้นำองค์ความรู้ใหม่ๆ ที่ได้จากการศึกษา ค้นคว้า วิจัย เผยแพร่สู่บุคลากร ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์ เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ นวัตกรรมที่ทันสมัยและเป็นประโยชน์ รวมทั้งสร้างเครือข่ายทางวิชาการ นำองค์ความรู้ไปใช้ปรับเปลี่ยนแนวคิด และพฤติกรรมประชาชนในการส่งเสริมสุขภาพที่ดี ส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชนในการดูแลสุขภาพของตนเอง ควบคู่ไปกับการพัฒนาคุณภาพมาตรฐานบริการ การรักษาพยาบาล โดยมีบุคลากรส่งผลงานเข้าร่วมประกวด 1,009 เรื่อง ผลงานทั้งหมดจะผ่านการคัดกรองจากคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อให้ได้รับรางวัลดีเด่นประจำปี
ในการนี้ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้มอบช่อดอกไม้แสดงความยินดีกับบุคลากรที่ได้รับรางวัลชัยนาทนเรนทร 5 ราย รางวัลรักษาพยาบาลวิถีพุทธอีกสองราย อีกทั้งมอบรางวัลผู้มีผลงานวิจัยยอดเยี่ยมประจำปี 2556 10 รางวัล การประชุมดังกล่าวได้เชิญวิทยากรพิเศษมาบรรยาย เช่น นายแพทย์เกษม วัฒนชัย องคมนตรี ปาฐกถาพิเศษเรื่อง โรงพยาบาลคุณธรรม หม่อมหลวงปนัดดา ดิษกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี บรรยายพิเศษเรื่อง ธรรมาภิบาลสำหรับข้าราชการที่ดี เป็นต้น ในงานมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานทางวิชาการจากหน่วยงานในสังกัดกระทรวงสาธารณสุขทั่วประเทศ
 
10 กันยายน 2557 , 14:03 น. , อ่าน 1221  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่