เตรียมเสนอร่างนโยบาย 16 ข้อของกระทรวงสาธารณสุขต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขอย่างมีธรรมาภิบาล

  
     ปลัดกระทรวงสาธารณสุขเตรียมเสนอร่างนโยบาย 16 ข้อของกระทรวงสาธารณสุขต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข เน้นปฏิรูปการทำงาน โปร่งใส ตรวจสอบได้อย่างมีธรรมาภิบาล
นายแพทย์ณรงค์ สหเมธาพัฒน์ ปลัดกระทรวงสาธารณสุข กล่าวในโอกาสเปิดงานประชุมวิชาการกระทรวงสาธารณสุขประจำปี 2557 ณ ศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบพระชนมพรรษา จังหวัดเชียงใหม่ว่า คณะทำงานได้วางแผนเพื่อเตรียมนำเสนอรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขถึงกรอบการทำงาน 16 ประเด็น โดยมีประเด็นสำคัญคือ เรื่องธรรมาภิบาลในกระทรวงสาธารณสุข ทั้งเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างและการแต่งตั้งโยกย้าย จากนี้ไปจะทำให้กระทรวง สาธารณสุขโปร่งใสมากกว่าที่เป็นอยู่ ได้มีการทบทวนเกณฑ์ จัดระบบเงินสนับสนุน วางธรรมาภิบาลแต่งตั้งโยกย้าย โดยจะส่งเสริมธรรมาภิบาลของระบบสุขภาพทั้งระบบ โดยเฉพาะงบประมาณที่ได้รับกว่าสองแสนล้านบาท ต้องบริหารจัดการอย่างโปร่งใส เปิดเผย ตรวจสอบได้ โดยได้ดึงเครือข่ายร่วมตรวจสอบ ทั้ง ปปช. ,อสม. และพยาบาล เรื่องขวัญและกำลังใจของเจ้าหน้าที่ทุกระดับ ขณะนี้กำลังบรรจุข้าราชการ 7,547 ตำแหน่งรอบที่สอง ส่วนรอบที่สามจะมีการปฏิรูปกระทรวง ปรับเปลี่ยนบทบาท ทำกรอบอัตรากำลัง เพิ่มประสิทธิภาพบริหารบุคคลให้มากขึ้นให้สอดคล้องกับปริมาณงานและประชากร โดยค่าตอบแทนจะต้องลดความเหลื่อมล้ำระหว่างวิชาชีพในกระทรวงสาธารณสุขซึ่งมีมากว่า 20 วิชาชีพ ขณะที่เรื่องงาน Service Plan นั้น การใช้กรอบขององค์การอนามัยโลก มาใช้ไม่เพียองพอ กลไกการเงินการคลังอย่างเดียวไม่สามารรถปฏิรูประบบบริการสุขภาพได้ จะต้องควบคู่กับการจัดระบบบริการและระบบอื่นอีก 6 เรื่อง มี มีการจัดระบบร่วมกัน ภายใต้ขอบเขตที่กำลังเหมาะสมของพื้นที่และประชากร จัดระบบส่งต่ออย่างไร้รอยต่อ ที่เหมาะสม โดยวางอนาคตบทบาทของกระทรวงสาธารณสุขในศตวรรษที่ 21 จะปรับบทบาท National Health A quality กระจายอำนาจไว้ที่เขตสุขภาพและเขตบริการ โดยให้ประชาชนเข้ามาร่วมบริหารจัดการเขตสุขภาพด้วย
นอกจากนี้ยังจะมีการบริหารจัดการงบให้สอดคล้องกับความต้องการแท้จริงในพื้นที่ มีการพัฒนาระบบสุขภาพอำเภอ ควบคู่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล และไพรเมอรี่แคร์ และอยากเห็นวัฒนธรรมพี่น้องกลับมา ทำงานร่วมกัน ไม่อยากให้การเงินการคลังนำ ทำงานร่วมกันเพื่อดูแลสุขภาพประชาชนอย่างดีที่สุดและเจ้าหน้าที่ก็มีความสุขด้วย
 
10 กันยายน 2557 , 15:04 น. , อ่าน 1206  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่