รายงานพิเศษ ชาอินทรีย์ดอยแม่สะลอง ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของเกษตรกรไทย

  
     รายงานพิเศษ ชาอินทรีย์ดอยแม่สะลอง ความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของเกษตรกรไทย ที่รวมกลุ่มเป็นคลัสเตอร์ผลิตชาคุณภาพป้อนตลาดโลก
ดอยแม่สะลอง อำเภอแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย อยู่บนภูเขาสูง อากาศเย็นตลอดทั้งปี เป็นแหล่งปลูกชาชั้นดีของประเทศไทย ล่าสุดกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกชาได้รวมกลุ่มกันเป็นกลุ่มคลัสเตอร์ชาอินทรีย์ โดยการส่งเสริมของกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม โดยศูนย์ส่งเสริมอุตสาหกรรมภาคที่ 1 และมีนักวิชาการจากมหาวิทยาลัยแม่โจ้สนับสนุนด้านวิชาการ ชาอินทรีย์จากดอยแม่สะลองได้รับการยอมรับระดับสากล ได้มาตรฐานที่ยอมรับของต่างประเทศ ปัจจุบัน ไม่มีปัญหาด้านตลาด
นายทวี อภิรดีชนะ ผู้แทนกลุ่มอุตสาหกรรมชาดอยแม่สะลอง กลุ่มครัสเตอร์ชาอินทรีย์ เล่าว่า เขาเริ่มปลูกชาเมื่อปี 2504 เริ่มจากชาอัสสัม และอาอู่หลง โดยได้นำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ ปัจจุบันชาของเขาสามารถส่งออกไปยังประเทศไต้หวัน จากเดิมที่ผลิตแบบใช้สารเคมี ได้ผลผลิตจำนวนมากแต่ราคาต่ำ แต่เมื่อเปลี่ยนเป็นผลิตชาอินทรีย์ผลผลิตลดลง ทำให้หลายคนเริ่มเปลี่ยนใจ ล่าสุดมีผู้ประกอบการ 21 ราย ที่ผลิตชาอินทรีย์ โดยได้รับการรับรองจาก USDA ทำให้ตลาดกว้างขึ้น ทั้งจีน สหรัฐอเมริกา และเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยพบว่าการทำชาอินทรีย์ เป็นการลดต้นทุน ใช้วัตถุดิบธรรมชาติ และสามารถขายได้ในราคาที่สูงขึ้นเป็นสองเท่า เสียงนายทวี อภิรดีชนะ เริ่มที่ จบที่ ขณะที่ ผศ.ดนุวัฒน์ เพ็งอ้น ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ กล่าวว่า มหาวิทยาลัยแม่โจ้เข้ามาสนับสนุนด้านวิชาการ โดยส่งเสริมให้เกษตรกรใช้จุลินทรีย์ทำปุ๋ยหมักเอง ค่อยๆ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม จนสำเร็จ เกษตรกรสามารถพัฒนาศักยภาพชาอินทรีย์เป็นที่ยอมรับของตลาดระดับสากล ขณะนี้สามารถส่งขายได้ทั่วโลก เป็นการยกระดับสินค้าเกษตรได้อีกทางหนึ่ง
ด้าน ดร.อรรชกา สีบุญเรือง อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม กล่าวว่า เกษตรอินทรีย์เป็นประโยชน์อย่างยั่งยืน ผลผลิตได้ราคาดี เป็นที่ต้องการของตลาด นอกจากนี้ยังเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม หวังว่าเกษตรกรผู้ปลูกชาดอยแม่สะลองจะหันมาปลูกชาอินทรีย์ทั้งหมด เพื่อในอนาคตสินค้าชาอินทรีย์อาจจะได้ลงทะเบียนเป็นสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ได้อีกชนิดหนึ่งด้วย
ชาอินทรีย์ บนดอยแม่สะลอง นับว่าอนาคตสดใส แบบไร้คู่แข่ง เนื่องจากสภาพพื้นที่และภูมิอากาศที่เอื้อต่อการเติบโตของชา นอกจากจะผลิตจำหน่ายแล้วเกษตรกรยังพลิกวิกฤติเป็นโอกาส เปิดไร่ชาให้นักท่องเที่ยวได้ชม พร้อมจำหน่ายผลิตผล ให้นักท่องเที่ยวได้จิบชาบนดอยแม่สะลองกลางไร่ชาที่เขียวสดใส สูดอากาศบริสุทธิ์เต็มปอด เป็นการเพิ่มพลังชีวิตได้สดชื่นได้เป็นอย่างดี
 
10 กันยายน 2557 , 16:54 น. , อ่าน 1191  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่