โครงการธนาคารใบไม้ต้นแบบ

  
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมกันเปิดโครงการธนาคารใบไม้ต้นแบบ เพื่อป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดโครงการธนาคารใบไม้ต้นแบบ ณ กองร้อยอาสารักษาดินแดนจังหวัดเชียงใหม่ ที่ 1 ซึ่งโครงการดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของการป้องกันปัญหาหมอกควันไฟป่าในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่และได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนมกราคม 2557 โดยใช้พื้นที่บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่และกองร้อยอาสารักษาดินแดนเชียงใหม่ ที่ 1 เป็นสถานที่รวบรวมเศษวัสดุ กิ่งไม้ ใบไม้ จัดเก็บไว้ในคอกไม้ไผ่ ซึ่งสามารถถอดประกอบได้ ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 6 เมตร จัดทำไว้ตามจุดต่างๆ เพื่อไม่ให้มีการเผา พร้อมรณรงค์ให้งดการเผา เพื่อนำเศษวัสดุ กิ่งไม้ ใบไม้ดังกล่าว มาแปรรูปเป็นปุ๋ยหมักจากธรรมชาติ โดยมีเจ้าหน้าที่จากสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดเชียงใหม่ สำนักงานพัฒนาที่ดิน เขต 6 และผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ 5 บ้านดง ตำบลแม่ทะลบ อำเภอไชยปราการ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นวิทยากร
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า โครงการดังกล่าวถือเป็นตัวอย่างหนึ่งของความร่วมมือของภาคส่วนต่างๆ อยากให้มีการขยายผลไปยังทุกอำเภอ นอกจากนั้น ขอให้นำเศษวัสดุเหลือทิ้งทางการเกษตรต่างๆ ที่มีจำนวนมาก เช่น เมล็ดลำไย ให้นำมาเข้าเครื่องบด เข้าสู่กระบวนการย่อยสลาย เพื่อนำไปทำปุ๋ยและเชื้อเพลิงชีวมวล โครงการธนาคารใบไม้ต้นแบบเป็นโครงการที่ดีที่จะแก้ไขปัญหาไฟป่า ลดการใช้สารเคมี ของเกษตรกร ทำให้ลดปัญหาหมอกควันได้อย่างเป็นรูปธรรม
ปัญหาหมอกควันและไฟป่าในพื้นที่ภาคเหนือ มักเกิดขึ้นในช่วงประมาณเดือนธันวาคมถึงมีนาคมทุกปี หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งนำองค์ความรู้ต่างๆ มาช่วยกันป้องกันแก้ไขปัญหา โดยโครงการธนาคารใบไม้ เป็นอีกโครงการหนึ่งที่กำลังมีการขยายผลในหลายพื้นที่
 
11 กันยายน 2557 , 18:04 น. , อ่าน 1249  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่