กิจกรรมสร้างพื้นที่ต้นแบบในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว

  
     ตำรวจภูธรภาค 5 ประชุมคณะทำงานการดำเนินกิจกรรมสร้างพื้นที่ต้นแบบในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ณ บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ โดยจะจัดหา ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดเพิ่ม จำนวน 24 จุด รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการประจำแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม
ที่ห้องประชุมสถานีตำรวจภูธรอำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ พลตำรวจตรีนิธิพัฒน์ พัฒนถาบุตร ผู้บังคับการอำนวยการ ตำรวจภูธรภาค 5 ในฐานะประธานคณะทำงานดำเนินกิจกรรมสร้างพื้นที่ต้นแบบในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ตามโครงการเสริมสร้างและปรับแต่งอัตลักษณ์ (Indentity) เพื่อสร้างเสน่ห์การท่องเที่ยว การค้า การลงทุน โดยการมีส่วนร่วมของชุมชน ภายใต้โครงการงบพัฒนากลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 (เชียงใหม่ ลำปาง ลำพูน แม่ฮ่องสอน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เป็นประธานการประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 2 เพื่อร่วมกันพิจารณาแผนงาน โครงการและกิจกรรมตามโครงการดังกล่าว ซึ่งตำรวจภูธรภาค 5 ได้รับการอนุมัติงบประมาณจำนวน 3,500,000 บาท มาดำเนินกิจกรรมการจัดสร้างพื้นที่ต้นแบบในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ณ บ้านถวาย อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งที่ผ่านมาได้มีการแต่งตั้งคณะทำงานการนำเทคโนโลยีมาใช้ในเฝ้าระวังและป้องกันปราบปรามอาชญากรรมและความมั่นคงจังหวัดและกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนบน 1 มาร่วมพิจารณาดำเนินการ จากนั้น จะมีการจัดประชุมแสวงหาความร่วมมือจากหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนในพื้นที่ ทั้งในด้านการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและการวางสายสัญญาณภาพ จากนั้น จะดำเนินการจัดหา ติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดที่ควรติดตั้งเพิ่ม จำนวน 24 จุดเสี่ยง รวมทั้งมีการจัดตั้งศูนย์ควบคุมและสั่งการประจำแหล่งท่องเที่ยวทางวัฒนธรรม นอกจากนั้น ได้กำหนดจัดอบรมการใช้ระบบการแจ้งเหตุ รับแจ้งเหตุ และบริหารจัดการข้อมูลให้แก่ผู้เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานการรักษาความปลอดภัยแก่นักท่องเที่ยวในพื้นที่บ้านถวาย และขยายผลการจัดฝึกอบรมแก่อาสาสมัครแจ้งเหตุในพื้นที่ต้นแบบ และพื้นที่ท่องเที่ยวเชิงวัฒนธรรมในพื้นที่จังหวัดลำปาง ลำพูน และแม่ฮ่องสอนซึ่งเป็นพื้นที่ที่จะดำเนินการติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิดในปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด้วย
 
11 กันยายน 2557 , 18:16 น. , อ่าน 1204  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่