รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เห็นด้วยกับการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก

  
    รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เห็นด้วยกับการผลักดันเสนอองค์การยูเนสโก้ให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลก
หม่อมหลวงปนัดดา ดิศกุล รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณีการผลักดันให้เชียงใหม่เป็นเมืองมรดกโลกผ่านองค์การยูเนสโก้ว่า คนส่วนใหญ่น่าจะเห็นด้วย ว่าเชียงใหม่เป็นความภูมิใจของคนไทยทั้งแผ่นดิน เป็น World Heritage ผู้คนมีอัธยาศัยไมตรี ภาษาพูด ภาษาเขียน การแต่งกาย มีวัฒนธรรมล้านนา มีประเพณีและวิถีชีวิตที่เป็นเอกลักษณ์ ดังนั้นเห็นด้วยกับการผลักดันเชียงใหม่ให้เป็นเมืองมรดกโลก
สำหรับเมืองเชียงใหม่นั้นเข้าเกณฑ์คุณค่าที่โดดเด่นเป็นสากล ที่องค์การการศึกษา วิทยาศาสตร์ และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ หรือยูเนสโก กำหนดถึง 4 ข้อ คือ เป็นตัวแทนผลงานชิ้นเอกของอัจฉริยภาพของการสร้างสรรค์ของมนุษย์ มีเรื่องราวภูมิปัญญาการสร้างเมือโดยพระยามังราย การสร้างเมืองมีคูน้ำ คันดินล้อมรอบ มีโบราณสถานในเมือง-นอกเมือง สิ่งก่อสร้างร่วมสมัย ซึ่งทั้งหมดเป็นองค์ประกอบของเมืองที่สร้างขึ้นเพื่อตอบสนองการใช้งาน ที่แทรกไว้ด้วยภูมิปัญญาของบรรพชน แสดงออกถึงการเปลี่ยนแปลงคุณค่าต่างๆ ของมนุษย์ในช่วงระยะเวลาหนึ่งภายในพื้นที่วัฒนธรรมหนึ่งของโลก ซึ่งสถาปัตยกรรมเมืองเชียงใหม่ เป็นตัวแทนการแลกเปลี่ยนทางวัฒนธรรมกับดินแดนโดยรอบ ทั้งในประเทศไทยและพม่า ในช่วงเวลาที่ต่อเนื่องยาวนานจากอดีตมาถึงปัจจุบัน มีลักษณะพิเศษของการสืบทอดวัฒนธรรมล้านนาที่คงอยู่ถึงปัจจุบัน และมีความสัมพันธ์โดยตรงหรือรูปธรรมกับเหตุการณ์ หรือประเพณีที่คงอยู่ และวรรณกรรมที่โดดเด่นเป็นสากล เป็นศูนย์กลางตั้งแต่อดีต มีพิธีกรรม ประเพณีทางพระพุทธศาสนาที่เก่าแก่ การเฉลิมฉลองเทศกาลต่างๆ ที่เป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิต
 
11 กันยายน 2557 , 18:24 น. , อ่าน 1209  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่