จังหวัดเชียงใหม่ นัดผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวญี่ปุ่น เจรจา เรื่อง การผิดสัญญาว่าจะรับซื้อ

  
     จังหวัดเชียงใหม่ นัดผู้ประกอบการ และเกษตรกรผู้ปลูกข้าวญี่ปุ่น เจรจา เรื่อง การผิดสัญญาว่าจะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 13 บาท และจะชำระเงินภายใน 90 วัน หลังจากได้รับข้าว ได้ข้อยุติจ่ายเงินให้ครบทั้งหมดภายในเดือนกันยายนนี้
นายไพโรจน์ กุลละวณิชย์ พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่ กล่าวว่า จังหวัดเชียงใหม่ได้รับข้อร้องเรียน จากตัวแทนเกษตรกรซึ่งได้รับการสนับสนุนให้ปลูกข้าวญี่ปุ่นฤดูนาปรังจากห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีข้าวจิราภรณ์ และผิดสัญญาว่าจะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 13 บาท และชำระเงินภายใน 90 วัน เกินกำหนดระยะเวลาแล้ว ยังไม่ได้รับการชำระเงิน เมื่อทวงถามก็บ่ายเบี่ยงไม่ยอมชำระเงินดังกล่าว ทำให้เกษตรกรได้รับความเดือดร้อน ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ จึงมอบหมายให้พาณิชย์จังหวัดเชียงใหม่เชิญผู้เกี่ยวข้องมาหารือ ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีข้าวจิราภรณ์ เป็นหนึ่งในผู้ประกอบการที่ส่งเสริมให้เกษตรกรภาคเหนือ 3 จังหวัด คือ เชียงใหม่ เชียงราย และพะเยา ปลูกข้าวญี่ปุ่นหรือข้าวเมล็ดสั้น (Japonica) สำหรับจังหวัดเชียงใหม่ มี 6 อำเภอ คือ แม่วาง สันป่าตอง พร้าว แม่อาย ไชยปราการ ฝาง โดยสัญญาว่าจะรับซื้อในราคากิโลกรัมละ 13 บาท ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีข้าวจิราภรณ์ ได้มอบหมายตัวแทน ในท้องถิ่นเป็นผู้รวบรวมและประสานกับเกษตรกร เมื่อผลผลิตออกมาได้ประสบปัญหา มีผู้นำเข้าข้าวเมล็ดสั้นหรือข้าวญี่ปุ่นจากต่างประเทศ เข้ามาทำให้ราคาตกต่ำ ประกอบกับช่วงวันที่ 5 พฤษภาคม 2557 เกิดแผ่นดินไหวรุนแรง ส่งผลให้เครื่องจักร โรงสี และผลผลิตข้าวในยุงฉางเสียหาย จึงจำเป็นต้องดำเนินการซ่อมแซมและปรับปรุงให้มีสภาพความพร้อมก่อน จึงขอลดราคารับซื้อจากกิโลกรัมละ 13 บาท เป็นกิโลกรัมละ 10 บาท และทยอยจ่ายค่าข้าวมาเป็นลำดับ จากยอดค้างจ่าย 82 ล้านบาท คงเหลือเพียง 24 ล้านบาท ทั้งนี้ ได้แจ้งให้ตัวแทนชี้แจงให้เกษตรกรเข้าใจถึงปัญหาทุกราย และตกลงว่าส่วนที่เหลือจำนวน 24 ล้านบาท จะจ่ายให้ครบภายในเดือนกันยายน 2557 นี้ กลุ่มเกษตรกรได้รับทราบและพอใจ รวมทั้งรับปากว่าจะได้ไปชี้แจงให้เกษตรกรที่ไม่ได้เดินทางมาร้องเรียนเข้าใจด้วย โดยได้ขอให้ห้างหุ้นส่วนจำกัดโรงสีข้าวจิราภรณ์ แจ้งตัวแทนให้กระจายการจ่ายเงินให้เป็นสัดส่วนเพื่อเกษตรกรจะได้รับทุกราย จะได้เป็นการบรรเทาความเดือดร้อน ของเกษตรกรต่อไป
 
11 กันยายน 2557 , 18:34 น. , อ่าน 1208  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่