โครงการปรองดองสมานฉันท์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง

  
     เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ เปิดโครงการปรองดองสมานฉันท์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง เพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆ ที่เน้นการสร้างความรัก ความสามัคคีของคนในชุมชน โดยมีกิจกรรมบริการประชาชนหลากหลาย
พลตรีศรายุธ รังสี ผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่ 33 เป็นประธานเปิดโครงการปรองดองสมานฉันท์แผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ณ บ้านเกาะกลาง เทศบาลตำบลป่าแดด อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ โดยกล่าวว่า โครงการดังกล่าวได้เน้นให้ประชาชนมีความรัก ความสามัคคีกัน ประสานความร่วมมือกันระหว่าง บ้าน วัด โรงเรียน หรือ บวร โครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง คล้ายกับการดำเนินการของหมู่บ้านศีล 5 เพื่อมุ่งเน้นให้ประชาชนมีศีลธรรม ปราศจากอบายมุข เน้นความซื่อสัตย์ สุจริต ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน สำหรับกิจกรรมการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่ ขณะนี้ดำเนินการในทุกหมู่บ้าน ทุกตำบลและทุกอำเภอแล้ว
กิจกรรมภายในงานมีการเผยแพร่นวัตกรรมส่งเสริมสุขภาพ การออกร้านสินค้า OTOP จำหน่ายสินค้าธงฟ้าราคาประหยัด สินค้าจากภาครัฐและเอกชน กิจกรรมเทศบาลเคลื่อนที่ ตัดผมฟรี กิจกรรมขยะแลกไข่ ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรถจักรยานยนต์ การลงทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุตำบลป่าแดด กิจกรรมปล่อยปลาคืนสู่ธรรมชาติ ปลูกต้นไม้และแจกพันธุ์ไม้ ทั้งนี้ ได้มีการมอบรางวัลโครงการแผ่นดินธรรม แผ่นดินทอง ให้แก่ผู้ทำคุณประโยชน์ในหมู่บ้านเกาะกลางด้วย
 
14 กันยายน 2557 , 11:26 น. , อ่าน 1241  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่