การเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง การปกครองท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ

  
     คณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย จัดการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง การปกครองท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อเป็นแนวทางจัดทำข้อเสนอเกี่ยวกับกฎหมายด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น ต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
รองศาสตราจารย์ไพรัช ตระการศิรินันท์ คณบดีคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดการเสวนาโต๊ะกลม เรื่อง การปกครองท้องถิ่นกับการปฏิรูปประเทศ ณ คณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งจัดขึ้นโดยคณะกรรมการปฏิรูปกฎหมาย เพื่อเป็นเวทีแลกเปลี่ยนและระดมความคิดเห็นจากทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องมาสังเคราะห์เพื่อจัดทำข้อเสนอที่เกี่ยวกับกฎหมายด้านการปกครองส่วนท้องถิ่น เสนอต่อสภาปฏิรูปแห่งชาติ คณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ คณะรัฐมนตรีและสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
การเสวนาโต๊ะกลมดังกล่าว มีนายไพโรจน์ พลเพชร กรรมการปฏิรูปกฎหมาย ดร.มาลินี คุ้มสุภา อาจารย์ประจำคณะรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ นายภานุวุธ บูรณพรหม นายกองค์การบริหารส่วนตำบลผาสิงห์ นางฑิฆัมพร กองสอน สมาชิกสภาพัฒนาการเมืองจังหวัดน่าน และนายชำนาญ จันทร์เรือง ประธานเครือข่ายบ้านชุ่มเมืองเย็น ร่วมเสวนา ขณะที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดเชียงใหม่ ได้มีการถ่ายทอดเสียงการเสวนาดังกล่าวทางคลื่นความถี่ F.M. 93.25 MHz.
 
14 กันยายน 2557 , 13:57 น. , อ่าน 1233  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่