รายงานพิเศษ โครงการแปลงขยะเป็นทุน

  
     รายงานพิเศษ เทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ ดำเนินโครงการแปลงขยะเป็นทุน สร้างระบบการจัดการขยะในชุมชนอย่างยั่งยืน
จากการที่จังหวัดเชียงใหม่ เป็นเมืองใหญ่ มีความเจริญเกือบทุกด้านรองจากเมืองหลวงอย่างกรุงเทพมหานคร ปัญหาขยะนับเป็นปัญหาหนึ่งที่เป็นผลมาจากความเจริญเติบโตของเมือง เฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ มีขยะให้บริหารจัดการวันละ 300-320 ตัน โดยใช้วิธีนำไปฝังกลบที่ตำบลบ้านตาล อำเภอฮอด จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งห่างไกลจากตัวเมืองมาก และต้องใช้งบประมาณในการกำจัดขยะเฉพาะในเขตเทศบาลนครเชียงใหม่ สูงถึงปีละประมาณ 200 ล้านบาท แนวคิดการแปลงขยะเป็นทุนของเทศบาลตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม่ จึงเกิดขึ้น โดยร่วมกับมหาวิทยาลัยนอร์ท-เชียงใหม่ เพื่อให้เกิดระบบจัดการขยะอย่างมีประสิทธิภาพ นำไปสู่การเป็น “ชุมชนคาร์บอนต่ำ”
นายอภิชาต วงศ์นุ่ม รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน กล่าวว่า โครงการแปลงขยะเป็นทุน ได้เริ่มดำเนินการมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคม 2557 เนื่องจากพื้นที่เทศบาลตำบลสันผักหวาน ประสบปัญหาขยะที่มีปริมาณเพิ่มขึ้น เฉพาะในปี 2557 มีจำนวนขยะถึง 3,200 ตัน จากปี 2544 มี 1,400 ตัน โดยมีการตั้งงบประมาณบริหารจัดการขยะ ปีละ 5 ล้านบาท ซึ่งอาจไม่เพียงพอในอนาคต จึงมีการคิดโครงการดังกล่าว เพื่อให้ชุมชนเข้ามามีส่วนร่วม นำร่องก่อน 1 หมู่บ้าน และค่อยๆ ขยายออกไป โดยให้ชุมชนคัดแยกขยะทั้งที่ขายได้และไม่ได้ หากเป็นใบไม้ 30 กิโลกรัม หรือขยะที่ขายได้ 10 กิโลกรัม จะแลกน้ำยาทำความสะอาดต่างๆ ได้ 1 ขวด ซึ่งน้ำยาเหล่านี้ เทศบาลตำบลสันผักหวานก็ได้เข้าไปสอนชุมชนทำ ได้แก่ น้ำยาล้างจาน น้ำยาล้างรถ น้ำยาซักผ้า และยังสามารถแลกปุ๋ยหมักจากเศษกิ่งไม้ ใบไม้ ไปใช้ได้อีกด้วย นอกจากนั้น ยังมีการจัดตลาดนัดขยะ โดยให้คนในชุมชนนำขยะมาขาย จะมีพ่อค้าซึ่งเป็นคนในชุมชนด้วยกันมารับซื้อในราคายุติธรรม มีการสอนการคัดแยกขยะ มีการจัดเก็บใบไม้ กิ่งไม้ ในแต่ละชุมชนตามวันเวลาที่จัดสรรไว้เพื่อนำมาบดและเข้าคอกเก็บนำไปทำปุ๋ย ส่วนเศษอาหารตามร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการ จำนวน 10 แห่ง ก็ได้มีการนำไปเทลงบ่อที่จัดเตรียมไว้ และหมักไว้ในกรรมวิธีพิเศษ ไม่ส่งกลิ่นเหม็น ไม่มีแมลงวันรบกวน อันส่งผลให้เกิดการมีส่วนร่วมของชุมชนในการจัดการขยะทุกประเภท ซึ่งนอกจากคนในชุมชนจะมีรายได้จากการขายขยะแล้ว ยังจะได้รับเงินปันผลในสิ้นปีด้วย
รองนายกเทศมนตรีตำบลสันผักหวาน กล่าวด้วยว่า ในอนาคต หากชุมชนใดมีการประเมินจากเทศบาลตำบลสันผักหวานแล้วมีขยะลดลงตามหลักเกณฑ์ ก็จะมีการจัดสรรงบประมาณที่ตั้งไว้ในการจัดการขยะแต่ละปี แบ่งให้ชุมชนเหล่านั้น เพื่อเอาไปไว้ใช้ทำโครงการต่างๆ ที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนต่อไป
 
14 กันยายน 2557 , 15:40 น. , อ่าน 1252  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่