แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจเกษตรกรหลังได้รับเงินจำนำข้าว ส่วนใหญ่บอกนำเงินไปชำระหนี้สิน

  
     แม่โจ้โพลล์ เผยผลสำรวจเกษตรกรหลังได้รับเงินจำนำข้าว ส่วนใหญ่บอกนำเงินไปชำระหนี้สิน และเมื่อสอบถามถึงความต้องการนโยบายช่วยเหลือของ คสช. สูงสุด ต้องการให้ช่วยเหลือกรณีถูกโรงสีกดราคา
ศูนย์วิจัยเศรษฐกิจและพยากรณ์ทางการเกษตร คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ หรือ แม่โจ้ โพลล์ ได้ทำการสำรวจความคิดเห็นของชาวนาหลังได้รับเงินจำนำข้าวทั่วประเทศ จำนวน 472 ราย ระหว่างวันที่ 15 – 26 สิงหาคม 2557 เกี่ยวกับความคิดเห็นของชาวนาหลังได้รับเงินจำนำข้าว ในหัวข้อ ความคิดเห็นของชาวนาหลังได้รับเงินจำนำข้าว เมื่อสอบถามถึงความเพียงพอของเงินจำนำข้าวต่อการใช้จ่ายและการชำระหนี้สิน พบว่า เกษตรกรร้อยละ 53.20 มีความเห็นว่าเงินที่ได้รับยังไม่เพียงพอต่อการใช้จ่ายและชำระหนี้สิน เมื่อสอบถามถึงการใช้ประโยชน์จากเงินรับจำนำข้าว พบว่า อันดับ 1 เกษตรกรนำไปชำระหนี้สินทางการเกษตร ร้อยละ 83.30 อันดับ 2 ใช้ เป็นทุนในการผลิตรอบต่อไป ร้อยละ 78 อันดับ 3 นำมาใช้จ่ายในครัวเรือน ร้อยละ 67.80 อันดับ 4 ใช้ชำระหนี้สินครัวเรือน และนำมาใช้จ่ายในการศึกษาของบุตรหลาน ร้อยละ 51.30 และอันดับ 5 อื่นๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล ชำระหนี้นอกระบบ ดอกเบี้ยเงินกู้ และส่งค่ารถยนต์ ทั้งนี้ เมื่อสอบถามเกษตรกรถึงความต้องการนโยบายช่วยเหลือจากคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) พบว่า อันดับ 1 ร้อยละ 69.60 ต้องการให้ช่วยเหลือในกรณีถูกโรงสีกดราคาและระดับความชื้นในข้าว อันดับ 2 ร้อยละ 27.80 ต้องการให้ช่วยเรื่องแหล่งเงินทุน เงินกู้ดอกเบี้ยต่ำ และอันดับ 3 ร้อยละ 2.70 ต้องการให้ช่วยลดราคาปัจจัยการผลิต และเพิ่มราคาผลผลิตให้สูงขึ้น
 
15 กันยายน 2557 , 09:15 น. , อ่าน 1188  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่