เริ่มแล้วโครงการคืนพื้นที่ผิวการจราจรบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่

  
     โครงการคืนพื้นที่ผิวการจราจรบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ เริ่มมีผลบังคับใช้แล้ว โดยห้ามจอดรถบริเวณด้านหน้าโรงพยาบาลตลอดเส้นทาง เพื่อลดการจราจรติดขัด
โรงพยาบาลมหาราชเชียงใหม่ เป็นโรงพยาบาลขนาดใหญ่ มีประชาชนมาใช้บริการมากทุกวัน ทำให้มีจำนวนยานพาหนะที่นำมาติดต่อหรือใช้บริเวณเส้นทางดังกล่าวบางช่วงเวลามากเกินกว่าปริมาณผิวการจราจรรองรับ ส่งผลให้เกิดความไม่คล่องตัวในการเดินรถ คณะอนุกรรมการจัดระบบการจราจรทางบก จังหวัดเชียงใหม่ จึงได้ร่วมกันหารือเพื่อแก้ไขปัญหาสภาพคล่องด้านการจราจรบริเวณหน้าโรงพยาบาล และได้มีมติเป็นเอกฉันท์ร่วมกันว่า ควรคืนพื้นที่ผิวการจราจรบางส่วนให้กับการเดินรถ โดยห้ามจอดตลอดเวลาบริเวณฝั่งด้านหน้าโรงพยาบาล มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2557 ส่วนด้านฝั่งตรงกันข้ามโรงพยาบาลจะยังคงไว้ในแบบเดิมไปก่อน เนื่องจากเป็นพื้นที่บ้านเรือน ร้านค้าส่วนบุคคล อาจเกิดผลกระทบได้ เว้นแต่บางส่วนที่เป็นที่ตั้งของหน่วยงานราชการจะห้ามจอด แต่ในระยะต่อไปหากพิจารณาสภาพปัญหาการจราจรว่ามีสภาพปัญหาทวีมากขึ้น อาจจะต้องออกกฎข้อบังคับเจ้าพนักงานจราจรในการการห้ามจอดในชั่วโมงเร่งด่วนเพิ่มเติมในฝั่งตรงกันข้ามโรงพยาบาล
 
15 กันยายน 2557 , 10:21 น. , อ่าน 1237  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่