ผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ปี 2557

  
    ผลการดำเนินงานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ ปี 2557 ใน 3 จังหวัดชายแดน สามารถจับกุมยาบ้าได้กว่า 23 ล้านเม็ด เฉพาะจังหวัดเชียงใหม่ มีแหล่งพักยาเสพติดที่รอลำเลียงตลอดทั้งปี เป็นยาบ้ากว่า 16 ล้านเม็ด
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ นำคณะแถลงข่าวภาพรวมผลการดำเนินงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดจังหวัดเชียงใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2557 ณ โรงแรมอิมพีเรียลแม่ปิง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่
พันเอกวีรวัฒน์ วิวัฒน์วานิช เสนาธิการ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กล่าวว่า ปี 2557 ดำเนินการใน 4 มาตรการหลัก ได้แก่ การสกัดกั้นยาเสพติดชายแดน การสกัดกั้นการลำเลียงยาเสพติดในพื้นที่ตอนใน บั่นทอนและทำลายโครงสร้างการค้ายาเสพติดชายแดน และมาตรการเสริมสร้างชุมชนเข้มแข็ง โดยมีผลการดำเนินงาน ได้แก่ สามารถสกัดกั้นลำเลียง ใน 17 อำเภอ ใน 3 จังหวัด คือ เชียงราย เชียงใหม่และแม่ฮ่องสอน ได้ยาบ้ากว่า 23 ล้านเม็ด ไอซ์ 105 กิโลกรัม เฮโรอีน 41 กิโลกรัม มีผู้ต้องหาเพิ่มขึ้นจากปีที่แล้วจำนวนมาก โดยอำเภอเมืองเชียงรายมีผลการจับกุมมากที่สุด กว่า 6 ล้าน 6 แสนเม็ด ในส่วนของพื้นที่ของจังหวัดเชียงใหม่ พบยาบ้ารวมทั้งสิ้นกว่า 4 ล้าน 3 แสนเม็ด คิดเป็นการจับกุมได้ร้อยละ 22.9 ของทั้ง 3 จังหวัด โดยตลอดทั้งปี 2557 มีการนำยาเสพติดมาพักคอยตามแนวชายแดนของจังหวัดเชียงใหม่เป็นยาบ้ากว่า 16 ล้านเม็ด
เสนาธิการ ศูนย์อำนวยการพลังแผ่นดินสกัดกั้นยาเสพติดชายแดนภาคเหนือ กล่าวด้วยว่า สำหรับแนวโน้มในปี 2558 กองกำลังว้ายังมีการมีการผลิตและค้ายาเสพติดควบคู่ไปกับการทำธุรกิจที่ถูกต้องตามกฎหมาย โดยร่วมกับกลุ่มพันธมิตรเมืองลา กลุ่มโกกั้งและทิงโรมัน
 
16 กันยายน 2557 , 16:55 น. , อ่าน 1193  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่