มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมกาดหมั้วคัวกิน ย้อนถิ่นเวียงเจ็ดลินภาย

  
     สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา จัดกิจกรรมกาดหมั้วคัวกิน ย้อนถิ่นเวียงเจ็ดลินภายใต้แนวคิด สืบฮีต ตวยฮอย ผ่อกอยวัฒนธรรม
เจ้าเยาวพรรณ ณ เชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกาดหมั้วคัวกิน ย้อนถิ่นเวียงเจ็ดลิน ครั้งที่ 4 ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา งานดังกล่าวจัดโดยสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เพื่อเป็นการตอบสนองพันธกิจหลักของมหาวิทยาลัยในด้านการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม โดยบูรณาการกับการเรียนการสอนรายวิชาต่างๆ เพื่อให้นักศึกษาเข้าใจถึงบทเรียน บทบาททางการตลาดและการบริหารธุรกิจ รวมกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและประเพณีล้านนา ผ่านรูปแบบของการจัดงานกาดหมั้ว ภายใต้แนวคิด สืบฮีต ตวยฮอย ผ่อกอยวัฒนธรรม สอดคล้องกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ที่เน้นควมเป็นตัวตนที่บ่งบอกถึงเอกลักษณ์ อัตลักษณ์ และความเชี่ยวชาญ 2 มิติ คือ การจัดการศึกษาที่เน้นทักษะปฏิบัติด้วยกระบวนการเรียนรู้ในเชิงบูรณาการในการทำงานหรือการเรียนรู้เชิงประสบการณ์ การเป็นมืออาชีพและเชี่ยวชาญ เพื่อนำไปสู่นักนวัตกรรม และการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเป็นฐาน อีกทั้งยังให้นักศึกษาได้รู้จักกับวัฒนธรรมดั้งเดิมของชาวล้านนาและได้เกิดกระบวนการเรียนรู้จากประสบการณ์จริงที่จะเกิดขึ้นภายในงาน
กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงศิลปวัฒนธรรม กาดหมั้วคัวฮอม การเปิดร้านขายสินค้า อาหารแบบย้อนยุคล้านนา การจัดบอร์ดนิทรรศการความรู้ภูมิปัญญาล้านนา การประกวดนางสาวถิ่นล้านนา เป็นต้น
 
17 กันยายน 2557 , 15:12 น. , อ่าน 1232  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่