คืบหน้าการจัดระเบียบรถสี่ล้อแดง

  
     โครงการจัดระเบียบรถสี่ล้อแดง คืบหน้า ผู้ประกอบการเริ่มมีรายได้เพียงพอในแต่ละวัน ขณะที่จังหวัดเชียงใหม่ มีการร้องขอไปยังสำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร ให้เข้ามาดูแลระบบขนส่งมวลชน เนื่องจากเชียงใหม่ มีความเติบโตรองจากกรุงเทพมหานคร
นายสุริยะ ประสาทบัณฑิตย์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เปิดเผยถึงความคืบหน้าการจัดระเบียบรถสี่ล้อแดง ที่เริ่มดำเนินการมาระยะหนึ่งและมีการปรับลดค่าโดยสารสำหรับบุคคลทั่วไปจาก 20 บาท เป็น 10 บาท ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2557 เป็นต้นมา และมีการเพิ่มเป็น 14 สาย พบว่า ขณะนี้ ผู้ประกอบการเริ่มมีรายได้เพียงพอในแต่ละวัน แต่ก็ยังขาดงบประมาณในการดำเนินการในอีกหลายเรื่อง อย่างไรก็ตาม ยังต้องเดินหน้าโครงการนี้ต่อไป เพราะจังหวัดเชียงใหม่เป็นเมืองใหญ่ มีความจำเป็นต้องมีระบบขนส่งมวลชนที่ดี โดยมีการร้องขอให้สำนักงานนโยบายและแผนการขนส่งและจราจร(สนข.) เข้ามาดูแลเรื่องระบบการขนส่งในจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นเมืองใหญ่ มีการเติบโตรองจากกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ยังมีแนวทางจะทำข้อกำหนดของผู้ว่าจ้าง(TOR) กับสำนักงานพัฒนาพิงคนคร(องค์การมหาชน) เพื่อบริหารจัดการขนส่งมวลชนในเชียงใหม่ทั้งระบบ ซึ่งอาจพัฒนาไกลไปถึงระบบรางและรถโดยสารด่วนพิเศษ(BRT)
ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวด้วยว่า ในอนาคตจะต้องมีการพัฒนาในอีกหลายเรื่อง เช่น การตรงเวลาของรถบริการสาธารณะเพื่อให้ผู้ใช้บริการมั่นใจ การทำป้ายรถเมล์ การจัดเอกสารแจกให้ผู้ใช้บริการบอกเส้นทางต่างๆ เป็นต้น
 
17 กันยายน 2557 , 16:21 น. , อ่าน 1195  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่