เวทีสมัชชาพลเมืองขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ระดมสมองร่วมปฏิรูปดันเชียงใหม่เป็นมหานครแห่งสุขภาวะ

  
     องค์กรที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่จัดเวทีสมัชชาพลเมืองขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะ ระดมสมองร่วมปฏิรูปดันเชียงใหม่เป็นมหานครแห่งสุขภาวะ พร้อมผลักดันข้อเสนอปฏิรูปประเทศและข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญ
ที่ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ 16 เครือข่าย จัดงานสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ ประจำปี 2557 โดยมีสมาชิกเครือข่ายเข้าร่วมกว่า 500 คน โดยพิธีเปิดมีการจุดเทียน ตีกลองสะบัดไชย และกล่าวคำปฏิญาณพร้อมกัน นางสาวสุรีรัตน์ ตรีมรรคา เครือข่ายหลักประกันสุขภาพและรัฐสวัสดิการ ตัวแทนเครือข่ายผู้จัดงาน กล่าวว่างาน สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 แล้ว ภายใต้แนวคิด สานพลังพลเมือง เพื่อร่วมปฏิรูปเชียงใหม่ ปฏิรูปประเทศไทยให้เชียงใหม่เป็นมหานครแห่งสุขภาวะ ซึ่งหมายถึง สุขภาวะทางกาย สุขภาวะทางจิต สุขภาวะทางสังคม และสุขภาวะทางปัญญา (จิตวิญญาณ) ทั้งนี้เพื่อ รายงานความคืบหน้าและบทเรียนสำคัญของการสานงานเสริมพลังสร้างสรรค์เชียงใหม่สู่มหานครแห่งสุขภาวะตามมติสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ปี 2556 รวมทั้งเพื่อร่วมกันกำหนดวิสัยทัศน์ นโยบายสาธารณะ และแนวทางปฏิบัติการในการสานงานเสริมพลังปฎิรูปเชียงใหม่สู่มหานครแห่งสุขภาวะ ข้อเสนอนโยบายสาธารณะทั้ง 16 เครือข่าย พร้อมทั้งจัดทำข้อเสนอเพื่อการปฎิรูปประเทศไทยให้เชียงใหม่เป็นมหานครแห่งสุขภาวะ และเพื่อประกาศเกียรติคุณสำหรับชุมชนต้นแบบที่มีประสบการณ์และผลงานที่สร้างสรรค์รวมพลังในการจัดการชุมชนท้องถิ่นเชียงใหม่ที่สร้างเสริมสุขภาวะแบบองค์รวม
สำหรับข้อเสนอต่อการปฏิรูปประเทศไทยและข้อเสนอต่อร่างรัฐธรรมนูญจะครอบคลุมทั้ง 11 ด้านที่เป็นนโยบายของรัฐบาล เช่นการปฏิรูปโครงสร้างอำนาจ ลดอำนาจรัฐเพิ่มอำนาจประชาชน กระจายอำนาจให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการบริหารจัดการให้เกิดสุขภาวะในท้องถิ่น การขอให้มีการคุ้มครองประชาชนตามสิทธิขั้นพื้นฐาน การปฏิรูประบบการศึกษา การให้อำนาจและสิทธิชุมชนในการจัดการตนเองเป็นต้น ซึ่งหลังจากยื่นข้อเสนอเชิงนโยบายแล้ว ทางเครือข่ายฯจะจัดคณะทำงานเดินทางไปติดตามความคืบหน้าตามประเด็นที่เสนอต่อสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสมาชิกสภาปฏิรูปแห่งชาติด้วย ภายในงาน ยังได้มีการร่วมเสนอและลงมติสมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ ข้อเสนอ “นโยบายสาธารณะและแนวทางในการสานงาน เสริมพลัง ปฏิรูปเชียงใหม่ ให้เป็นมหานครแห่งสุขภาวะในประเด็นต่างๆ ที่ประชุมสมัชชาพลเมือง ยังได้ร่วมกันประกาศเจตนารมณ์สมัชชาพลเมืองเชียงใหม่ 2557 เพื่อขับเคลื่อนการทำงานร่วมกันของเครือข่ายต่อไป
 
17 กันยายน 2557 , 17:00 น. , อ่าน 1238  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่