กิจกรรมฟังเทศน์ธรรมสัญจรและเปิดโครงการ หมู่บ้านใกล้วัดปฏิบัติศีล 5

  
     หน่วยงานที่เกี่ยวข้องในจังหวัดเชียงใหม่ และพุทธศาสนิกชน ร่วมกิจกรรมฟังเทศน์ธรรมสัญจรและเปิดโครงการ หมู่บ้านใกล้วัดปฏิบัติศีล 5 เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ
นายชนะ แพ่งพิบูลย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในกิจกรรมฟังเทศน์ธรรมสัญจรและเปิดโครงการหมู่บ้านใกล้วัดปฏิบัติศีล 5 ณ วัดแม่แก้ดน้อย ตำบลป่าไผ่ อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีพุทธศาสนิกชนแต่งกายด้วยชุดขาวเข้าร่วมงานคับคั่ง
ทั้งนี้ ในหมู่บ้านแม่แก้ดน้อย หมู่ที่ 5 ตำบลป่าไผ่ มีชุมชนเข้าร่วมโครงการหมู่บ้านใกล้วัดปฏิบัติศีล 5 จำนวน 2 ชุมชน ได้แก่ ชุมชนแม่ดู่ จำนวน 234 ครัวเรือน ประชากร 657 คน ชุมชนหนองทราย จำนวน 207 ครัวเรือน ประชากร 648 คน โดยกิจกรรมฟังเทศน์ธรรมสัญจรและเปิดโครงการหมู่บ้านใกล้วัดปฏิบัติศีล 5 จัดขึ้นเพื่อเพื่อเฉลิมพระเกียรติฯ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ เพื่อสร้างความปรองดอง สมานฉันท์ของคนในชุมชน สร้างความตระหนักในพุทธศาสนิกชน ในการนำหลักคำสอนทางพระพุทธศาสนา การปฏิบัติตนตามหลักศีล 5 มาใช้ชีวิตประจำวัน เพื่อลดความขัดแย้งในสังคม สร้างความสงบสุขปลอดภัยของประชาชน อีกทั้งยังเป็นการพัฒนาหมู่บ้าน ชุมชน ให้เป็นหมู่บ้านหรือชุมชนนำร่องในการยึดถือศีล 5 เป็นต้นแบบแก่หมู่บ้านและชุมชนอื่นๆ
 
18 กันยายน 2557 , 08:42 น. , อ่าน 1190  

 ข่าวโดย   กนกรัตน์ ปัญญา สวท. เชียงใหม่