งานตลาดนัดเกษตรธงเขียว จังหวัดเชียงใหม่

  
     เกษตรกรจากทั่วจังหวัดเชียงใหม่ นำผลิตผลทางการเกษตร ปลอดสารพิษมาแสดงและจำหน่ายในงานตลาดนัดเกษตรธงเขียว ซึ่งจะจัดทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และ 3 ของเดือน
นายนาวิน สินธุสอาด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิดงาน โครงการตลาดนัดเกษตรธงเขียว ณ โรงจอดรถด้านหลัง สำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งสำนักงานเกษตรจังหวัดเชียงใหม่ ได้จัดงานดังกล่าวขึ้นตามนโยบายของกรมส่งเสริมการเกษตร เพื่อเปิดโอกาสให้เกษตรกรและกลุ่มเกษตรกรผู้ผลิตพืชอินทรีย์ พืชปลอดสารพิษและผลิตภัณฑ์ เกษตรแปรรูป ได้มีโอกาสนำผลผลิตมาจำหน่ายและประชาสัมพันธ์ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้การตลาด สร้างจิตสำนึกในการเป็นผู้ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ปลอดภัยโดยตรงจากผู้ผลิต โดยจะจัดทุกวันพฤหัสบดีที่ 1 และที่ 3 ของเดือนและจะประเมินโครงการทุกระยะ โดยนายสมพล แสนคำ เกษตรจังหวัดเชียงใหม่กล่าวว่า งานดังกล่าวได้นำผลผลิตจาก 8 อำเภอได้แก่ อำเภอแม่ริม แม่แตง แม่วาง สันป่าตอง หางดง สันทราย สันกำแพง และสารภี จำนวน 45 กลุ่ม หมุนเวียนมาจำหน่ายผลผลิต คาดว่าจะก่อให้เกษตรกรเกิดการเรียนรู้ ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของผู้บริโภค เกิดความมั่นคงในอาชีพ ลดปัญหาด้านตลาด เพื่อความยั่งยืนและสุขภาพที่ดีของผู้บริโภคให้สามารถบริโภคอาหารปลอดภัย ได้มาตรฐานตลอดไป
สำหรับผลิตผลทางการเกษตรที่น่าสนใจคือ พืชผักเมืองหนาว พืชผักพื้นบ้าน สมุนไพร เช่น แก่นตะวัน คะน้าฮ่องกง ดอกชมจันทร์ ยอดทานตะวันอ่อน ฟักข้าว เห็ดสวรรค์ เป็นต้น
 
18 กันยายน 2557 , 12:43 น. , อ่าน 1228  

 ข่าวโดย   ธนวันต์ ชุมแสง สวท. เชียงใหม่